نامه فرهنگستان, دوره (1), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (33-54)

عنوان : ( نقش سفینه خوشگو در انشعاب شاعران طرز خیال هندی )

نویسندگان: محمود فتوحی رودمعجنی , محمدجواد مهدوی , ازاده صهبایی احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اسناد تاریخی می توان از میانة قرن دوازدهم هجری، شعر فارسی به ویژ ه در هند را به دو جریان عمدة « دور خیالان هندی » و « نازک خیالان اصفهانی » منشعب کرد؛ این انشعاب به گونة بارز، در تذکره های هندی و فارسی قرن دوازدهم و نیز در شعر خود شاعران منعکس گردید . این مقاله بر آن است که تذکرة سفینة خوشگو (نگارش 1137-1147 ق) نقش مؤثری در مرزبندی میان این دو جریان ادبی و همچنین در معرفی و تفکیک طرز دلپسند هندیان موسوم به طرز خیال، از طرز شاعران ایرانی ایفا کرده است. خوشگو در تذکرة خود با قضاوت و ارزشگذاری شعر معاصرانش و کاربرد اصطلاحات نقد صورت گرایانه، از یک سو، جریان های ادبی مطرح در این دوره را مستقل از یکدیگر شناسانده و از سویدیگر با معرفی استادان برجسته و خرده سبک های مطرح در طرز خیال هندی به تبیین مبانی نظری این شیوة شاعری در میان پارس یگویان هند در قرن دوازدهم پرداخته است.

کلمات کلیدی

, سبک هندی, طرز دورخیال هندی, سفینه خوشگو, , نازک خیالی اصفهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043389,
author = {فتوحی رودمعجنی, محمود and مهدوی, محمدجواد and صهبایی احمدی, ازاده},
title = {نقش سفینه خوشگو در انشعاب شاعران طرز خیال هندی},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {1025-0832},
pages = {33--54},
numpages = {21},
keywords = {سبک هندی، طرز دورخیال هندی، سفینه خوشگو،، نازک خیالی اصفهانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش سفینه خوشگو در انشعاب شاعران طرز خیال هندی
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%A مهدوی, محمدجواد
%A صهبایی احمدی, ازاده
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2014

[Download]