پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (19), شماره (59), سال (2014-9) , صفحات (211-236)

عنوان : ( اثرتلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (90-1352) )

نویسندگان: حمید لعل خضری , علی اکبر ناجی میدانی , مصطفی کریم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرخ ارز حقیقی از شاخص های اساسی و بنیادی در تعیین درجه ی رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی کشور به شمار می رود. بی ثباتی در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در اقتصاد محسوب می شود. بی باتی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای کل اقتصاد، از طریق واردات، صادرات و هم چنین بر عرضه ی کل اقتصاد از طریق هزینه های کالاهای واسطه ای و نهایی وارداتی، تأثیر خواهد داشت و نیز سبب تغییر و نوسان شاخص قیمت های مصرف کننده و عمده فروشی که در واقع مبنای محاسبه ی تورم هستند، می شود. پژوهش حاضر به بررسی بی ثباتی نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی در ایران با استفاده از داده های سالانه و دوره زمانی 1352-1390 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیحی تعمیم یافته (GARCH)، به استخراج مقادیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی پرداخته و سپس با بهره گیری از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL)، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر مصرف بخش خصوصی بررسی می شود. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت درآمد قابل تصرف، نقدینگی، نرخ ارز حقیقی و بی ثباتی نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و نرخ بهره حقیقی اثر منفی بر مصرف بخش خصوصی داشته اند.

کلمات کلیدی

, نرخ ارز حقیقی, بی ثباتی نرخ ارز حقیقی, مصرف, GARCH, ARDL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043391,
author = {لعل خضری, حمید and ناجی میدانی, علی اکبر and کریم زاده, مصطفی},
title = {اثرتلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (90-1352)},
journal = {پژوهش های اقتصادی ایران},
year = {2014},
volume = {19},
number = {59},
month = {September},
issn = {1726-0728},
pages = {211--236},
numpages = {25},
keywords = {نرخ ارز حقیقی، بی ثباتی نرخ ارز حقیقی، مصرف، GARCH، ARDL},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرتلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (90-1352)
%A لعل خضری, حمید
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A کریم زاده, مصطفی
%J پژوهش های اقتصادی ایران
%@ 1726-0728
%D 2014

[Download]