مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (4), شماره (16), سال (2014-9) , صفحات (15-37)

عنوان : ( تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود )

نویسندگان: مریم قاسمی , جعفر جوان , زهرا صابری کاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علاوه بر جریان غالب مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به بزرگ، طی سالهای اخیر جریان وارونه‌ی مهاجرت از شهرها خصوصا کلانشهرها به نقاط روستایی شکل گرفته است. هدف کلی تحقیق حاضر تحلیل علل شکل‌گیری مهاجرت معکوس به نواحی روستایی شهرستان بینالود است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و شالوده مطالعه مبتنی بر تکمیل پرسشنامه در نواحی روستایی شهرستان بینالود است. بررسی ضریب پایایی 0.8حاکی از سطح بالای اعتماد پرسشنامه است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی استیودنت و تحلیل عاملی در نرم‌افزار SPSS و جهت ترسیم نقشه از نرم افزار Arc Gis بهره گرفته شده است. واحد تحلیل 165 خانوار مهاجر بوده که 25 متغیر در طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای را پاسخ داده اند. نتایج مطالعه وجود ارتباط تنگاتنگ و بسیار نزدیک بین کلانشهر مشهد و روستاهای شهرستان بینالود را تائید می نماید. همچنین علل اصلی شکل گیری جریان مهاجرت معکوس از دیدگاه مهاجران در بعد طبیعی «آب و هوای مناسب» با میانگین 2.85، در بعد اقتصادی «ضرورت شغلی و نزدیکی به محل کار» با میانگین 2.63 و در بعد اجتماعی «برخورداری روستا از خدمات و امکانات» با میانگین 2.22 می باشد. نتایج تحلیل عاملی 25 متغیر شناسایی شده را در ذیل 7 مولفه اصلی- به ترتیب شامل عوامل زیرساختی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی، تعلق مکانی، بازنشستگی، و مسکن تلخیص نمود که عوامل اول تا هفتم روی‌هم‌رفته 69.28 درصد از مجموع واریانس مهاجرت معکوس را توضیح داده است.

کلمات کلیدی

, مهاجرت معکوس, شهر مشهد, روستا, شهرستان بینالود, تغییرات کارکردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043399,
author = {قاسمی, مریم and جوان, جعفر and صابری کاریزی, زهرا},
title = {تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود},
journal = {مطالعات جغرافیایی مناطق خشک},
year = {2014},
volume = {4},
number = {16},
month = {September},
issn = {2228-7167},
pages = {15--37},
numpages = {22},
keywords = {مهاجرت معکوس، شهر مشهد، روستا، شهرستان بینالود، تغییرات کارکردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود
%A قاسمی, مریم
%A جوان, جعفر
%A صابری کاریزی, زهرا
%J مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
%@ 2228-7167
%D 2014

[Download]