اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24

عنوان : ( شناسایی اختصاصی زیرگونه Pcc جدا شده از کاکتوس بر اساس آنالیز ژن pmrA )

نویسندگان: ناهید گرایلی , ساره بقائی راوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش های مختلف فنوتیپی، مولکولی و فیلوژنی برای تشخیص و گروه بندی زیر گونه Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum استفاده شده است که در بسیاری موارد حاکی از تنوع ژنتیکی بالا در اعضای این زیر گونه می باشد. جایگاه ژنی pmrA متعلق به سیستم دو جزئیPmrA-PmrB برای مقاومت باکتری به آنتی بیوتیک های پپتیدی و سایر پپتیدهای ضد میکروبی مشتق شده از گیاه ضروری می باشد و برای بقاء باکتری تحت شرایط متنوع محیطی لازم می باشد. این ژن در تمامی اعضای اینتروباکتریاسه وجود دارد و می تواند به عنوان یک شاخص در تفکیک زیر گونه Pcc عمل نماید. در بررسی حاضر 18 جدایه پکتولیتیک ایرانی بدست آمده از کاکتوس های Chamaecereus و Haworthia و Opuntia گلخانه های خراسان رضوی و فارس بر اساس آزمونهای فنوتیپی و PCR اختصاصی با آغازگرهای EXPCCF وEXPCCR متعلق به زیر گونه Pcc می باشند. آزمون بیماریزایی درجات مختلفی از پوسیدگی نرم را نشان داده است. بر اساس آنالیز تعیین توالی ژن pmrA تمام جدایه های بدست آمده از کاکتوس همراه با جدایه Pcc ثبت شده در بانک ژن در یک گروه قرار گرفتند. به نظر می رسد ژن pmrA به لحاظ حفظ شدگی، تک کپی بودن و راحتی تکثیر می تواند جهت شناسایی و بررسی تنوع زیر گونه Pcc از میزبانهای مختلف استفاده گردد.

کلمات کلیدی

, آنالیز فیلوژنیک, پکتوباکتریوم, کاکتوس, ژن pmrA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043400,
author = {گرایلی, ناهید and بقائی راوری, ساره},
title = {شناسایی اختصاصی زیرگونه Pcc جدا شده از کاکتوس بر اساس آنالیز ژن pmrA},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنالیز فیلوژنیک، پکتوباکتریوم، کاکتوس، ژن pmrA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی اختصاصی زیرگونه Pcc جدا شده از کاکتوس بر اساس آنالیز ژن pmrA
%A گرایلی, ناهید
%A بقائی راوری, ساره
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2014

[Download]