دانشگاه علوم پزشکی قم, دوره (8), شماره (4), سال (2014-10) , صفحات (53-57)

عنوان : ( اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر چند باکتری بیماری زا )

نویسندگان: محمود یلمه , محمدباقر حبیبی نجفی , رضا فرهوش , فرشته حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: امروزه، مضرات آنتی بیوتیک ها و نگهدارنده های سنتزی مشخص شده است و محققین در پی جایگزین هایی با منشأ طبیعی و ایمن هستند. رنگ آناتو از جمله رنگهای پرمصرف در صنعت غذا بوده که دارای خصوصیات ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین اثر ضدمیکروبی رنگ آناتو بر چند باکتری پاتوژن انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه، رنگ آناتو از دانه های آناتو به روش خیساندن استخراج و پس از فیلتراسیون، با آون تحت خلأ به شکل پودر درآورده شد. ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی به روش انتشار دیسک صورت گرفت و میزان حداقل غلظت بازدارنده از رشد ) MIC ( و حداقل غلظت کشنده باکتری ) MBC ( به کمک روش رقت آگار بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، باسیلوس سرئو سو سالمونلا اینتریتیدی سمحاسبه شد. یافته ها: در این مطالعه، باسیلوس سرئوس و سالمونلا انتریتیدیس به ترتیب بیشترین و کمترین حساسیت را به رنگ آناتو نشان دادند. سالمونلا انتریتیدیس بین باکتری های مورد آزمون، بیشترین MIC را داشت و در غلظت های مورد آزمون رنگ آناتو تنها برای سالمونلا انتریتیدیس ،MBC مشاهده نشد. نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، رنگ آناتو بر رشد تمام باکتری های مورد آزمون مؤثر است. همچنین اثر ضدمیکروبی رنگ آناتو بر باکتری های گرم مثبت مورد آزمون نسبت به باکتری های گرم منفی به کار رفته بیشتر است. لذا با توجه به نتایج آزمایش می توان از رنگ آناتو به عنوان یک ممانعت کننده از رشد باکتری استفاده نمود.

کلمات کلیدی

مواد رنگی؛ آناتو؛ مواد ضدعفونی کننده؛ بیماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043402,
author = {یلمه, محمود and حبیبی نجفی, محمدباقر and فرهوش, رضا and فرشته حسینی},
title = {اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر چند باکتری بیماری زا},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی قم},
year = {2014},
volume = {8},
number = {4},
month = {October},
issn = {1735-7799},
pages = {53--57},
numpages = {4},
keywords = {مواد رنگی؛ آناتو؛ مواد ضدعفونی کننده؛ بیماری زا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر چند باکتری بیماری زا
%A یلمه, محمود
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A فرهوش, رضا
%A فرشته حسینی
%J دانشگاه علوم پزشکی قم
%@ 1735-7799
%D 2014

[Download]