ششمین کنفرانس مدیریت دانش , 2014-02-25

عنوان : ( The Investigation of Mediating Role of Organizational learning in Relationship between Knowledge management and Organizational Performance in medium-sized and large-sized manufacturing companies of Mashhad industrial town )

نویسندگان: آذر کفاش پور , شیوا خالقی , سید محمد رضا حسینی مقدم , مظفر قربانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده قالب های فکری سازمان های امروزه، آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانشگر به جای نیروی انسانی عملکردی است. در این فضا، بهبود عملکرد و حفظ و ارتقای مزیت رقابتی دغدغه اصلی مدیران را شکل می دهد. مدیریت دانش برای سازمان ها اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است چرا که دانش یک قدرت است و مدیریت صحیح آن در سازمان ها و جلوگیری از به هدر رفتن دانش ضمنی می تواند بر روی عملکرد سازمانی که مبنایی برای ارزیابی جایگاه رقابتی آن است اثر گذار باشد. مدیریت دانش می تواند با یکپارچه سازی سرمایه های دانش سازمان ها در بخش های مختلف تأثیرگذاری مستقیم بر عملکرد را به همراه داشته باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیرمدیریت دانش بر عملکرد سازمانی شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ با نقش واسط یادگیری سازمانی است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. داده های موجود در این پژوهش توسط ابزار پرسشنامه جمع آوری گردیده و با استفاده از روش های رایج از جمله روایی محتوایی و سازه و همچنین آلفای کرانباخ، روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت . جامعه آماری در این پژوهش شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد می باشد. طرح نمونه گیری احتمالی بوده و از نوع نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده و تحلیل داده های مربوط به 98 شرکت که به سوالات تحقیق پاسخ دادند نشان می دهد که نقش واسط یادگیری سازمانی دررابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی موردتایید قرارگرفت. به علاوه مدیریت دانش به طور مستقیم با عملکرد سازمانی و یادگیری سازمانی و همچنین یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه معناداری دارند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: مدیریت دانش, یادگیری سازمانی, عملکردسازمانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043408,
author = {کفاش پور, آذر and خالقی, شیوا and سید محمد رضا حسینی مقدم and مظفر قربانیان},
title = {The Investigation of Mediating Role of Organizational learning in Relationship between Knowledge management and Organizational Performance in medium-sized and large-sized manufacturing companies of Mashhad industrial town},
booktitle = {ششمین کنفرانس مدیریت دانش},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، عملکردسازمانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The Investigation of Mediating Role of Organizational learning in Relationship between Knowledge management and Organizational Performance in medium-sized and large-sized manufacturing companies of Mashhad industrial town
%A کفاش پور, آذر
%A خالقی, شیوا
%A سید محمد رضا حسینی مقدم
%A مظفر قربانیان
%J ششمین کنفرانس مدیریت دانش
%D 2014

[Download]