پژوهشنامه عرفان, شماره (11), سال (2015-1) , صفحات (65-88)

عنوان : ( پیوند اندیشه مولانا با محیط زیست )

نویسندگان: مهدی حسن زاده , سیدحمیدرضا رؤف سیدنژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چالش های زیستم حیطی از جمله مباحث مهم در چند دهۀ اخیر است و حوزه های گوناگون علمی کوشیده اند راهکارهایی را جهت برون رفت از آنها ارائه نمایند. با بررسی دقیق متوجه می شویم که در اندیشۀ عرفانی مولانا ظرفیت ها و مؤلفه هایی وجود دارد که میتوانند نگرش غلط انسانها را در تعامل با محیط زیست اصلاح و یا حداقل تعدیل نماید. اعتقاد مولانا به خالقیت و فاعلیت مطلق خداوند، وحدت وجود و تجلی خداوند در عالم به انسان میآموزاند که عالم از انسجام و یکپارچگی خاصی برخوردار است و احترام به موجودات عالم و رعایت حرمت آنها، احترام به شئونات الهی است. همچنین به خاطر سریان عشق الهی در کل عالم، سیر موجودات به سوی کمال و خالقشان است و تخریب و آزار انسان، مانع از این سیر خواهد بود. درنهایت، توجه مولانا به موضوعاتی همچون جاندار بودن عالم، تغییر و تحول دائمی موجودات و تکلّم آنها، غرور انسان و تسلط منفعت طلبانه اش را بر دیگر موجودات تعدیل خواهد کرد

کلمات کلیدی

, محیط زیست, عرفان, مولانا, وحدت وجود, تجلی, عشق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043420,
author = {حسن زاده, مهدی and رؤف سیدنژاد, سیدحمیدرضا},
title = {پیوند اندیشه مولانا با محیط زیست},
journal = {پژوهشنامه عرفان},
year = {2015},
number = {11},
month = {January},
issn = {2012-4512},
pages = {65--88},
numpages = {23},
keywords = {محیط زیست، عرفان، مولانا، وحدت وجود، تجلی، عشق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوند اندیشه مولانا با محیط زیست
%A حسن زاده, مهدی
%A رؤف سیدنژاد, سیدحمیدرضا
%J پژوهشنامه عرفان
%@ 2012-4512
%D 2015

[Download]