پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری, دوره (4), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (155-166)

عنوان : ( تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر )

نویسندگان: افسانه جلوه گر , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجایی‌که خود تنظیمی از اهمیت بالایی در رشد مهارت‌های شناختی و اجتماعی کودکان برخوردار بوده و نقش تفاوت‌های جنسیتی نیز در این رابطه قابل توجه است، لذا پژوهش حاضر با این هدف انجام شد. در ابتدا 40 کودک (20 دختر و 20 پسر) از دو پیش‌ دبستانی شهرستان میبد به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گماشته شدند. بعد از اجرای آزمون حل مسأله اجتماعی از تمامی کودکان، یک برنامه آموزش خود تنظیمی به مدت 20 ساعت در طول یک ماه به کودکان گروه آزمایش با روش‌های بازی و قصه درمانی آموزش داده شد و در نهایت، اجرای آزمون اولیه تکرار گردید. ابزار مورد استفاده، آزمون بازی اکتشافی حل مسأله اجتماعی کودکان والی بود که پایایی و روایی اولیه آن نیز در داخل کشور احراز شد. مقایسه میانگین نمره‌های حل مسأله اجتماعی در گروه آزمایش و گواه با روش تحلیل کوواریانس، تفاوت معناداری را نشان داد (0001/0 p <)، اما تفاوتی میان پسرها و دخترها در نمره‌های حل مسأله اجتماعی مشاهده نشد. همچنین، تأثیر آموزش بر افزایش مهارت حل مسأله اجتماعی بر حسب جنسیت معنادار نبود. از این رو، پیشنهاد می‌شود آموزش خود تنظیمی در طول دوره کودکی برای ارتقای مهارت‌های حل مسأله اجتماعی برای هم پسران و هم دختران ارائه گردد.

کلمات کلیدی

, حل مسأله اجتماعی, خود تنظیمی, جنسیت, کودکان پیش دبستانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043433,
author = {جلوه گر, افسانه and کارشکی, حسین and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر},
journal = {پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری},
year = {2014},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-7642},
pages = {155--166},
numpages = {11},
keywords = {حل مسأله اجتماعی، خود تنظیمی، جنسیت، کودکان پیش دبستانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر
%A جلوه گر, افسانه
%A کارشکی, حسین
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری
%@ 2251-7642
%D 2014

[Download]