سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین , 2014-09-04

عنوان : ( ‌‌بررسی رابطه میان ابعاد شخصیت و تعهد سازمانی افسران پلیس نیروی انتظامی با نقش واسط رضایت شغلی )

نویسندگان: آریا نادری , علی شیرازی , زهرا ناجی عظیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیروی انسانی از مهم ترین عوامل در سازمان ها و دنیای رقابتی امروز است و برآوردن نیازها و خواسته ها و رضایت شغلی آن ها از مهم ترین مسائلی است که سازمان ها باید به آن توجه نمایند. این پژوهش که از نوع کاربردی و از نوع تحقیق پیمایشی می باشد، درصدد است تا به بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در بین افسران نیروی انتظامی شهرستان شیروان بپردازد. برای این منظور تعداد 163 نفر از افسران با توجه به فرمول کوکران و بر اساس نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گردیده اند و به بررسی این ابعاد در بین آن ها پرداخته شده است. در این راستا از سه دسته پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا، پرسشنامه بررسی ابعاد شخصیت مقیمی و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر استفاده گردیده است. نتایج حاصل از اجرای تحقیق نشان می دهد که 2 دارد و همچنین / 2 و 66 / شخصیت اثر مستقیم و مثبتی بر تعهد سازمانی و نیز بر روی رضایت شغلی به ترتیب با مقادیر ضریب مسیر 33 رضایت شغلی تأثیر مستقیم بر تعهد سازمانی دارد. به عبارتی بین این سه مولفه رابطه مستقیم و معنی داری در سطح کمتر از 5 درصد 5/55( < وجود دارد.

کلمات کلیدی

, شخصیت, تعهد سازمانی, رضایت شغلی, افسران نیروی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043455,
author = {نادری, آریا and شیرازی, علی and ناجی عظیمی, زهرا},
title = {‌‌بررسی رابطه میان ابعاد شخصیت و تعهد سازمانی افسران پلیس نیروی انتظامی با نقش واسط رضایت شغلی},
booktitle = {سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {شخصیت، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، افسران نیروی انتظامی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ‌‌بررسی رابطه میان ابعاد شخصیت و تعهد سازمانی افسران پلیس نیروی انتظامی با نقش واسط رضایت شغلی
%A نادری, آریا
%A شیرازی, علی
%A ناجی عظیمی, زهرا
%J سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
%D 2014

[Download]