اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2014-12-03

عنوان : ( بررسی کارایی پرده آب بند با استفاده از روش تحلیل تراوش در سد مخزنی استلج قزوین )

نویسندگان: امیرپارسا صدر , مهدی عجمی , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی وضعیت تراوش آب از بدنه و پی سد در صورت وجود و یا عدم وجود پرده‌ی آب بند در بدنه و پی یک سد مخزنی می‌پردازد. هدف از احداث پرده آب بند در پی سدها کنترل میزان نشت آب و نیز کاهش گرادیان‌ها در جهت کاهش احتمال فرسایش در پی سد می‌باشد. از مسایل مهم در طراحی سد‌های خاکی تشخیص صحیح از میزان آب عبوری از بدنه و پی آنها می‌باشد. تعیین مناسب پارامترهای نفوذپذیری خاک و هدایت هیدرولیکی نقش زیادی در نتایج دارند. بار هیدرولیکی آب در پشت سد سبب می‌شود که آب ذخیره شده، همواره در پی یافتن راهی برای نفوذ از بدنه و پی سد به سمت پایین دست باشد. این ویژگی هیدرولیکی باعث می‌شود که آب به صورت جریان فعال از درون توده متخلخل بدنه و پی، نفوذ و به پایین دست نشت پیدا کند. هدف از تحقیق حاضر شبیه سازی عددی بدنه و پی سد خاکی استلج در محیط اشباع و نیمه اشباع و مقایسه نتایج در شرایط با پرده‌ی آب بند و بدون پرده‌ی آب بند می‌باشد که از روش المان محدود با استفاده از نرم افزار Seep/w استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله با توجه به نفوذپذیری کم پی سد احداث پرده آب بند در این سد تاثیر عمده ای در کاهش دبی تراوش از بدنه و پی نداشته به طوریکه مقدار تراوش درتراز نرمال با پرده‌ی آب بند 136109 متر مکعب در سال و بدون پرده‌ی آب بند 145948 متر مکعب در سال محاسبه گردید.

کلمات کلیدی

, تراوش, سد استلج, نرم افزار Seep/w , پرده آب بند, سدخاکی, هدایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043466,
author = {امیرپارسا صدر and مهدی عجمی and اخترپور, علی},
title = {بررسی کارایی پرده آب بند با استفاده از روش تحلیل تراوش در سد مخزنی استلج قزوین},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تراوش،سد استلج،نرم افزار Seep/w ،پرده آب بند،سدخاکی، هدایت هیدرولیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارایی پرده آب بند با استفاده از روش تحلیل تراوش در سد مخزنی استلج قزوین
%A امیرپارسا صدر
%A مهدی عجمی
%A اخترپور, علی
%J اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
%D 2014

[Download]