فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (43-50)

عنوان : ( مطالعه تجربی تعیین نقطه بهینه تحریک لایه مرزی مغشوش با موانع مختلف با هدف افزایش ضریب انتقال حرارت جابه جایی )

نویسندگان: سعید وحیدی فر , محسن کهرم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیرپذیری ضریب انتقال حرارت جابه جایی روی یک صفحه تخت در حضور یک مانع در مجاورت صفحه، به صورت تجربی مطالعه شده است. در مقایسه اثر تحریک، ضرایب انتقال حرارت جابه جایی متوسط در مجاورت صفحه تخت در سه حالت بدون مانع، با یک مانع مربعی و یک مانع بهینه سازی شده، در داخل لایه مرزی جریان مغشوش اندازه گیری شده اند. در اندازه گیری آزمایشگاهی، از یک تونل باد، یک صفحه تخت مجهز به گرمکن حرارتی با شار ثابت به عنوان بستر اصلی آزمون استفاده گردیده است. از نتایج عددی برای تنظیم آزمایشهای تجربی و در صورت همخوانی این دو با یکدیگر، از نتایج عددی برای تفسیر رفتار جریان در نتیجه تحریک لایه مرزی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که با تغییر فاصله مانع از صفحه، اثرپذیری ضریب انتقال حرارت از وجود مانع متغیر است به طوری که تا فاصله خاصی از قرارگیری مانع از دیواره ضریب انتقال حرارت افزایش می یابد و پس از آن فاصله رو به کاهش می گذارد و در نهایت به مقدار مربوط به صفحه تخت میل میکند. برای موانع با سطح مقطع مربعی و مانع بهینه شده فاصله متناظر با حداکثر ضریب انتقال حرارت استخراج گردیده است.

کلمات کلیدی

, تحریک لایه مرزی, ضریب جابجایی لایه مرزی مغشوش, مانع مربعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043471,
author = {وحیدی فر, سعید and کهرم, محسن},
title = {مطالعه تجربی تعیین نقطه بهینه تحریک لایه مرزی مغشوش با موانع مختلف با هدف افزایش ضریب انتقال حرارت جابه جایی},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2014},
volume = {14},
number = {3},
month = {November},
issn = {****-0011},
pages = {43--50},
numpages = {7},
keywords = {تحریک لایه مرزی، ضریب جابجایی لایه مرزی مغشوش،مانع مربعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تجربی تعیین نقطه بهینه تحریک لایه مرزی مغشوش با موانع مختلف با هدف افزایش ضریب انتقال حرارت جابه جایی
%A وحیدی فر, سعید
%A کهرم, محسن
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2014

[Download]