مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care, دوره (4), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (57-64)

عنوان : ( تأثیر تمرین هوازی با شدت 55 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره بر میزان پروتئین های C و S و پلاکت ها در زنان میانسال غیرفعال )

نویسندگان: ناهید بیژه , فهیمه سادات جمالی , علیرضا ذبیحی , کیوان حجازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: در سال های اخیر تحقیقات زیادی روی جوانب مختلف سیستم انعقاد خون انجام گرفته؛ درحالی که کمتر به بررسی اثر ورزش بر آن پرداخته شده است. احتمالاً تمرینات ورزشی بتواند منجر به تغییر فرآیندهای آبشار انعقادی و فیبرینولیز شود. هدف: تعیین تأثیر شش ماه تمرین هوازی با شدت 55 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره بر پروتئین های C و S و پلاکت ها در زنان میانسال غیرفعال. روش: در این کارآزمایی بالینی، 19 زن میانسال و غیرفعال به طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت شش ماه و هر هفته سه جلسه 60 دقیقه‌ای در تمرینات هوازی با شدت 55 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره حضور یافتند. فاکتورهای انعقادی توسط دستگاه کولتر نوع CO-BASS اندازه گیری شد. داده ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آزمون‌های تی‌مستقل و تی‌همبسته تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین سن 3/3±2/42 سال و وزن 8/6±0/64 کیلوگرم بود. پس از انجام آزمون های آماری لون و شاپیرو ویلک، یکسان بودن و نرمال نمونه‌ها تأیید شد (05/0p>). نتایج حاصل از آزمون تی‌‎همبسته نشان داد سطح پروتئین C (1/6±3/101) در گروه تجربی تغییر معنی داری نداشت (81/0p=). تغییرات پروتئین S (2/5±6/101) نیز در این گروه معنی دار نبود (12/0p=). اما میزان پلاکت ها (3/65944±3/254636) در گروه تجربی به طور معنی داری افزایش یافت (04/0p<). همچنین تغییرات بین‌گروهی در متغیرهای پروتئین C (22/0p=)، پروتئین S (16/0p=) و پلاکت ها (89/0p=) معنی دار نبود. نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر تمرین هوازی بر افزایش مقادیر پلاکت در پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که از ورزش های هوازی می‌توان برای جلوگیری و درمان مشکلات انعقاد خون استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, پروتئین های C و S, پلاکت, تمرین هوازی, زنان میانسال غیرفعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043474,
author = {بیژه, ناهید and جمالی, فهیمه سادات and علیرضا ذبیحی and حجازی, کیوان},
title = {تأثیر تمرین هوازی با شدت 55 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره بر میزان پروتئین های C و S و پلاکت ها در زنان میانسال غیرفعال},
journal = {مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care},
year = {2014},
volume = {4},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-2487},
pages = {57--64},
numpages = {7},
keywords = {پروتئین های C و S، پلاکت، تمرین هوازی، زنان میانسال غیرفعال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تمرین هوازی با شدت 55 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره بر میزان پروتئین های C و S و پلاکت ها در زنان میانسال غیرفعال
%A بیژه, ناهید
%A جمالی, فهیمه سادات
%A علیرضا ذبیحی
%A حجازی, کیوان
%J مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care
%@ 2008-2487
%D 2014

[Download]