ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27

عنوان : ( بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسید بوتیریک محافظت شده به جیره غذایی بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: هادی نوروزی فخرآباد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه برای یافتن تاثیر استفاده از سطوح مختلف گلیسرید اسید بوتیریک به عنوان یک اسیدی فایر محافظت شده بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 160 جوجه ی یک روزه ی سویه راس 308 به صورت تصادفی به 16 گروه تقسیم شدند. چهار تیمار آزمایشی با 4 تکرار و 10 پرنده در هر پن مورد استفاده قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره ی شاهد (بدون اسید بوتیریک) و سه سطح مختلف اسید بوتیریک محافظت شده (15/0، 3/0 و 45/0 درصد) بود که در دوره های مختلف (آغازین، رشد، پایانی و کل دوره) مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر تیمارهای آزمایشی بر میانگین وزن بدن، افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل غذایی در دوره ی آغازین (0-10 روزگی) معنی دار بود (05/0P <). کمترین میزان مصرف خوراک و بالاترین میزان ضریب تبدیل غذایی در دوره ی آغازین مربوط به تیمار آزمایشی حاوی 3/0 درصد اسید بوتیریک بود. در دوره ی رشد، پایانی و کل دوره ی آزمایش شاخص های عملکرد تحت تأثیرتیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (05/0<P ). نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که اسید بوتیریک جیره تأثیر مثبتی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی نداشت.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, گلیسرید اسید بوتیریک, عملکرد رشد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043481,
author = {نوروزی فخرآباد, هادی and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and کرمانشاهی, حسن},
title = {بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسید بوتیریک محافظت شده به جیره غذایی بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی},
booktitle = {ششمین کنفرانس علوم دامی کشور},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {جوجه گوشتی- گلیسرید اسید بوتیریک- عملکرد رشد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسید بوتیریک محافظت شده به جیره غذایی بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی
%A نوروزی فخرآباد, هادی
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A کرمانشاهی, حسن
%J ششمین کنفرانس علوم دامی کشور
%D 2014

[Download]