ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27

عنوان : ( بررسی استفاده از گلیسرید اسید بوتیریک بر مورفولوژی روده باریک و شاخص های لاشه در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: هادی نوروزی فخرآباد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی استفاده از سطوح مختلف گلیسرید اسید بوتیریک (پودر C4) در جیره غذایی بر مورفولوژی روده باریک و شاخص های لاشه انجام شد. در این آزمایش با وجود 4 جیره ی آزمایشی، در ابتدا 160 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 به 16 گروه ده تایی تقسیم شده و سپس هر 4 گروه به طور تصادفی به یکی از تیمارهای آزمایشی اختصاص داده شد. گروه های آزمایشی شامل گروه کنترل و گروه های دریافت کننده ی پودر C4 به میزان 15/0، 3/0 و 45/0 درصد بود. وزن نسبی قلب، کبد، پانکراس، ران، چربی حفره ی شکمی، سنگدان و طحال تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (05/0< P). وزن نسبی سینه به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی کاهش یافت (05/0> P). ارتفاع ویلی، عرض ویلی، عمق کریپت و همچنین نسبت ارتفاع ویلی به عمق کریپت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد قرار نگرفت (05/0< P). استفاده از 15/0 و 45/0 درصد پودر C4 به طور معنی داری ضخامت لایه ماهیچه ای بافت روده را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داد (05/0> P). نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که گلیسرید اسید بوتیریک هیچ تأثیر مثبتی روی شاخص های لاشه و مورفولوژی روده باریک جوجه های گوشتی ندارد.

کلمات کلیدی

, شناسی روده, شاخص های لاشه, گلیسرید اسید بوتیریک, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043483,
author = {نوروزی فخرآباد, هادی and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and کرمانشاهی, حسن},
title = {بررسی استفاده از گلیسرید اسید بوتیریک بر مورفولوژی روده باریک و شاخص های لاشه در جوجه های گوشتی},
booktitle = {ششمین کنفرانس علوم دامی کشور},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {شناسی روده- شاخص های لاشه- گلیسرید اسید بوتیریک- جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی استفاده از گلیسرید اسید بوتیریک بر مورفولوژی روده باریک و شاخص های لاشه در جوجه های گوشتی
%A نوروزی فخرآباد, هادی
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A کرمانشاهی, حسن
%J ششمین کنفرانس علوم دامی کشور
%D 2014

[Download]