سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , 2014-08-20

عنوان : ( اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به مایع آمنیوتیک جنین بر مورفولوژی ژژونوم جوجه‌های گوشتی )

نویسندگان: مجید قشلاق علیائی , ابوالقاسم گلیان , علیرضا حق پرست , محمدرضا باسامی , حسینی شهیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تزریق سطوح مختلف گلوتامین (صفر، 10، 20، 30 و 40 میلی‌گرم) به مایع آمنیوتیک در روز 5/17 انکوباسیون، بر طول اجزای روده و مورفولوژی ژژونوم جوجه‌های گوشتی در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت. 480 تخم‌مرغ بارور مادر گوشتی راس 308 در 6 گروه آزمایشی با 4 تکرار و هر تکرار شامل 20 تخم‌مرغ تقسیم شد. گروه‌های آزمایشی شامل گروه شاهد (بدون تزریق)، گروه شاهد (با تزریق آب استریل)، تزریق 10، 20، 30، 40 میلی‌گرم گلوتامین که در 1 میلی‌لیتر آب استریل حل و در روز 5/17 جنینی از قسمت پهن تخم‌مرغ به مایع آمنیوتیک توسط سرنگ با سوزن شماره 23 تزریق شد، بود. پس از تفریخ، بلافاصله از هر تکرار 10 جوجه (مخلوط نر و ماده) انتخاب و تا سن 42 روزگی با جیرۀ غذایی توصیه راس 308 پرورش یافتند. نتایج نشان داد که تزریق سطوح مختلف گلوتامین تأثیر معنی‌داری بر طول بخش‌های مختلف رودۀ کوچک جوجه‌های گوشتی در 3 روزگی داشت (05/0>P). جوجه‌های دریافت کنندۀ 40 میلی‌گرم گلوتامین در دوران جنینی در مقایسه با تزریق صفر، 10، 20، 30 میلی‌گرم، بیشترین ارتفاع ویلی، عمق کریپت و ضخامت لایه عضلانی ژژونوم را در 3 روزگی داشتند. نتایج نشان داد که تزریق 40 میلی‌گرم گلوتامین به مایع آمنیوتیک در اواخر دوران جنینی در مقایسه با تزریق 0، 10، 20، 30 میلی‌گرم گلوتامین، خصوصیات مورفولوژیک روده کوچک جوجه‌های گوشتی را بهبود می‌بخشد.

کلمات کلیدی

, تزریق داخل تخم‌مرغ , گلوتامین , مایع آمنیوتیک , مورفولوژی ژژونوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043484,
author = {قشلاق علیائی, مجید and گلیان, ابوالقاسم and حق پرست, علیرضا and باسامی, محمدرضا and حسینی شهیدی},
title = {اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به مایع آمنیوتیک جنین بر مورفولوژی ژژونوم جوجه‌های گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم},
year = {2014},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {تزریق داخل تخم‌مرغ ، گلوتامین ، مایع آمنیوتیک ، مورفولوژی ژژونوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به مایع آمنیوتیک جنین بر مورفولوژی ژژونوم جوجه‌های گوشتی
%A قشلاق علیائی, مجید
%A گلیان, ابوالقاسم
%A حق پرست, علیرضا
%A باسامی, محمدرضا
%A حسینی شهیدی
%J سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
%D 2014

[Download]