سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , 2014-08-20

عنوان : ( اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به کیسه زرده جنین در روز هفتم رشد جنین بر پاسخ‌های ایمنی هومورال جوجه‌های گوشتی )

نویسندگان: مجید قشلاق علیائی , ابوالقاسم گلیان , علیرضا حق پرست , محمدرضا باسامی , حسینی شهیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر تزریق سطوح مختلف اسید آمینۀ ال – گلوتامین (صفر، 5، 10، 15 و 20 میلی‌گرم) به کیسۀ زرده بر عملکرد رشد قبل و پس از تفریخ جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. 480 تخم‌مرغ بارور مادر گوشتی راس 308 در 6 گروه آزمایشی با4 تکرار و هر تکرار شامل 20 تخم‌مرغ تقسیم شد. گروه‌های آزمایشی شامل گروه شاهد (بدون تزریق)، گروه شاهد (تزریق آب استریل)، تزریق 5، 10، 15، 20 میلی‌گرم گلوتامین که در 5/0 میلی لیتر آب استریل حل و در روز 7 جنینی از قسمت باریک تخم‌مرغ به کیسۀ زرده توسط سرنگ با سوزن شماره 25 تزریق شد، بود. پس از تفریخ، بلافاصله از هر تکرار 10 جوجه (مخلوط نر و ماده) به قفس‌های گوشتی منتقل و تا سن 42 روزگی با جیرۀ غذایی توصیه راس 308 پرورش یافتند. وزن نسبی بورس فابریسیوس با تزریق 20 میلی‌گرم گلوتامین افزایش یافت (05/0P<). پاسخ ایمنی اولیه و ثانویه به تزریق گلبول قرمز گوسفند در جوجه‌های تغذیه شده با 20 میلی‌گرم گلوتامین در دوران جنینی در مقایسه با تزریق صفر، 5، 10 و 15 میلی‌گرم بیشترین بود. نتایج این آزمایش پیشنهاد می‌کند که تزریق 20 میلی‌گرم گلوتامین به کیسۀ زرده در مقایسه با تزریق صفر، 5، 10 و 15 میلی‌گرم گلوتامین، عملکرد سیستم ایمنی هومورال جوجه‌های گوشتی را ارتقاء می‌دهد.

کلمات کلیدی

, تزریق داخل تخم‌مرغ , ایمنی هومورال , کیسه زرده , گلوتامین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043487,
author = {قشلاق علیائی, مجید and گلیان, ابوالقاسم and حق پرست, علیرضا and باسامی, محمدرضا and حسینی شهیدی},
title = {اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به کیسه زرده جنین در روز هفتم رشد جنین بر پاسخ‌های ایمنی هومورال جوجه‌های گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم},
year = {2014},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {تزریق داخل تخم‌مرغ ، ایمنی هومورال ، کیسه زرده ، گلوتامین.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به کیسه زرده جنین در روز هفتم رشد جنین بر پاسخ‌های ایمنی هومورال جوجه‌های گوشتی
%A قشلاق علیائی, مجید
%A گلیان, ابوالقاسم
%A حق پرست, علیرضا
%A باسامی, محمدرضا
%A حسینی شهیدی
%J سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
%D 2014

[Download]