ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27

عنوان : ( اثر تزریق درون تخمی ترئونین و گلوکز در قسمت های مختلف تخم بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica) بر میزان رشد جوجه های تفریخ شده )

نویسندگان: حسن کرمانشاهی , نیما خدام باشی امامی , دامون غفرانی طبری , علی دانشمند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تزریق درون تخمی محلول های گلوکز و ترئونین در قسمت های مختلف تخم بلدرچین بر قابلیت جوجه درآوری، وزن بدن (BW) و درصد وزن بدن (نسبت به وزن تخم خوابانده شده ، SEW) در روز تفریخ (روز 17 جوجه کشی) مورد مطالعه قرار گرفت. مجموع 540 عدد تخم بلدرچین ژاپنی به صورت تصادفی به 9 تیمارکه هر کدام دارای 4 تکرار و15 عدد تخم بود، اختصاص یافتند ودر دستگاه جوجه-کشی تک مرحله ای خوابانده شدند. تیمارها شامل کنترل(بدون تزریق)، محلول بدون ماده ی مغذی (تزریق محلول نمکی 9/0% به عنوان رقیق کننده)، مواد مغذی (ترئونین، گلوکز و ترکیب آنها) و دو محل تزریق درون کیسه ی هوایی (AS) یا زیر کیسه ی هوایی (UAS) بودند. در روز 8 دوره ی جوجه کشی، از سرنگ انسولین به منظور تزریق 05/0 میلی لیتر رقیق کننده که دارای ماده ی مغذی (5/0 میلی گرم بر میلی لیتر) بود یا نبود، استفاده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که تغییری در قابلیت جوجه درآوری بین تخم های تزریق شده ترئونین و ترئونین به همراه گلوکز با کنترل دست نخورده وجود نداشت.تزریق گلوکز به تنهایی موجب افزایش (P< 0.0001) وزن بدن جوجه ها در مقایسه با گروه کنترل شد، در حالی که تزریق ترئونین به تنهایی یا ترئونین به همراه گلوکز تاثیری بر وزن بدن در روز تفریخ نداشت. از این گذشته، زمانی که ترئونین یا ترئونین به همراه گلوکز در فضای کیسه ی هوایی تزریق شد، نسبت BW/SEW افزایش یافت (P< 0.0001). بنابراین می توان چینن نتیجه گرفت که، تزریق ترئونین درون تخم ها هیچ اثر زیان آوری بر قابلیت جوجه درآوری جوجه بلدرچین ها نداشت، در حالی که تزریق گلوکز به تنهایی توانست وزن بدن را به طور مطلوبی تحت تاثیر قرار دهد.

کلمات کلیدی

, : بلدرچین ژاپنی, ترئونین , تزریق درون تخمی , گلوکز, جوجه¬درآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043488,
author = {کرمانشاهی, حسن and خدام باشی امامی, نیما and غفرانی طبری, دامون and دانشمند, علی},
title = {اثر تزریق درون تخمی ترئونین و گلوکز در قسمت های مختلف تخم بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica) بر میزان رشد جوجه های تفریخ شده},
booktitle = {ششمین کنفرانس علوم دامی کشور},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {: بلدرچین ژاپنی- ترئونین - تزریق درون تخمی - گلوکز- جوجه¬درآوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تزریق درون تخمی ترئونین و گلوکز در قسمت های مختلف تخم بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica) بر میزان رشد جوجه های تفریخ شده
%A کرمانشاهی, حسن
%A خدام باشی امامی, نیما
%A غفرانی طبری, دامون
%A دانشمند, علی
%J ششمین کنفرانس علوم دامی کشور
%D 2014

[Download]