تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (4), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (55-76)

عنوان : ( بررسی تأثیر مهارت های بازاریابی و ساختارهای حمل و نقل بر عملکرد تجاری شرکت های کوچک و بزرگ و تشخیص بهترین متغیرهای متمایزکننده آنها )

نویسندگان: علیرضا پویا , فریال فرمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکثر کسب و کارهای کوچک، شرکت های کوچک خانوادگی هستند که معمولاً از مهارت های بازاریابی بی بهره بوده و فاقد قابلیت های زیرساختی برای عملیاتی کردن فعالیت های به روز سیستم های توزیعی بازاریابی هستند. آنها بیشتر درگیر فعالیت های روزانه، خرید و فروش اعتباری و وصول مطالبات هستند و زمان اندکی را صرف توسعه مهارت های بازاریابی و شبکه های حمل و نقل می کنند. از این رو، این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مهارت های بازاریابی و حمل و نقلی است که با عملکرد تجاری شرکت های کوچک و بزرگ مرتبط است. بر این اساس، پرسشنامه ای در میان 173 شرکت که در شهرک های صنعتی شهر مشهد مشغول به فعالیت بودند، توزیع گردید . گفتنی است، روایی صوری و محتوایی پرسش نامه از طریق بررسی نظرات متخصصان مربوطه تأیید گردید و روایی سازه نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی گردید و همچنین، پایایی آن توسط آلفای کرونباخ محاسبه شد. تحلیل رگرسیون چندگانه در این مطالعه نشان داد که عوامل خدمات تأمین کننده و خدمات خریدار به شرکت، عملکرد تجاری شرکت های کوچک و عوامل خدمات تأمین کننده و خریدار و خدمات شرکت به خریدار، عملکرد تجاری شرکت های بز رگ را توضیح می دهند . تحلیل تشخیصی نیز نشان داد که خدمات شرکت به خریدار بیشترین نقش را تمییز عملکرد تجاری شرکت های کوچک و بزرگ ایفا می کند.

کلمات کلیدی

, شرکت های کوچک و بزرگ, مهارت های بازاریابی, فعالیت های حمل و نقل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043493,
author = {پویا, علیرضا and فرمانی, فریال},
title = {بررسی تأثیر مهارت های بازاریابی و ساختارهای حمل و نقل بر عملکرد تجاری شرکت های کوچک و بزرگ و تشخیص بهترین متغیرهای متمایزکننده آنها},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-7744},
pages = {55--76},
numpages = {21},
keywords = {شرکت های کوچک و بزرگ، مهارت های بازاریابی، فعالیت های حمل و نقل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر مهارت های بازاریابی و ساختارهای حمل و نقل بر عملکرد تجاری شرکت های کوچک و بزرگ و تشخیص بهترین متغیرهای متمایزکننده آنها
%A پویا, علیرضا
%A فرمانی, فریال
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2014

[Download]