تاریخ ایران, دوره (4), شماره (14), سال (2013-11) , صفحات (211-240)

عنوان : ( مناسبات دولت باگراتیدی با دولت ایلخانان )

نویسندگان: جواد عباسی , مریم محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرجستان از مناطقی بود که به جهت موقعیت حساس جغرافیایی و تا حدودی مذهبی آن در امپراتوری مغول اهمیت ویژه ای یافت. با تأسیس حکومت ایلخانی و رویارویی آن با اردوی زرین در دشت قپچاق این اهمیت دوچندان شد. از سوی دیگر مجموعه ای از عوامل سیاسی، نظامی و اجتماعی در منطقه و در کل قلمرو ایلخانی موجب شد تا این حکومت به تداوم حاکمیت خاندان های محلی در این منطقه رضایت داده و از تلاش برای الحاق کامل آن به قلمرو ایلخانی پرهیز کنند. در چنین شرایطی بود که نقش حکومت محلی گرجستان یعنی پادشاهی باگراتیدی، نوع مناسبات آن با حکومت ایلخانی و تحولات ناشی از این مناسبات نیز از اهمیت تاریخی قابل توجهی برخوردار گردید. از این رهگذر بود که تحولات سیاسی گرجستان تابعی از وضعیت حکومت ایلخانی و بویژه مناسبات آن با اردوی زرین شد. بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال تبیین و تحلیل تحولات سیاسی گرجستان از منظر مناسبات آن با حکومت ایلخانی و در پی پاسخ به این پرسش است که گرجستان از نظر سیاسی در این دوره چه وضعیتی داشته و این وضعیت، تحت تأثیر چه عواملی بوده است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که ایلخانان از یک سو برای حفظ سلطه خود بر این منطقه مهم به شاهان تابع باگراتیدی به عنوان قدرت برتر سیاسی منطقه نیاز داشتند و از طرف دیگر می کوشیدند به اشکال مختلف از قدرت یابی بیش از حد آنان جلوگیری نمایند.

کلمات کلیدی

, ایلخانان, گرجستان, سلسله باگراتیدی, مناسبات سیاسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043512,
author = {عباسی, جواد and مریم محمدی},
title = {مناسبات دولت باگراتیدی با دولت ایلخانان},
journal = {تاریخ ایران},
year = {2013},
volume = {4},
number = {14},
month = {November},
issn = {2008-7357},
pages = {211--240},
numpages = {29},
keywords = {ایلخانان، گرجستان، سلسله باگراتیدی، مناسبات سیاسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مناسبات دولت باگراتیدی با دولت ایلخانان
%A عباسی, جواد
%A مریم محمدی
%J تاریخ ایران
%@ 2008-7357
%D 2013

[Download]