پژوهش های تولید گیاهی, دوره (21), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (1-24)

عنوان : ( ارزیابی نقش خصوصیات کانوپی بر شاخص تحمل ارقام گندم در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale )

نویسندگان: بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش جهت ارزیابی قدرت رقابتی چند رقم گندم توصیه شده در منطقه درگز با علف هرز شایع چاودار وحشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 90-1389 انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار رقم گندم سایسون، الوند، چمران و سپاهان و تراکم های چاودار وحشی در پنج سطح 0، 20، 40، 60 و 80 بوته در مترمربع بود. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم چاودار وحشی صفات شاخص سطح برگ، ماده خشک تجمعی، دوام شاخص سطح برگ و دوام ماده خشک ارقام گندم کاهش یافت. سرعت افزایش ارتفاع دو رقم الوند و سپاهان در رقابت با علف هرز نسبت به کشت خالص بیشتر بود. همچنین دو رقم مزبور دوام شاخص سطح برگ و دوام ماده خشک بیشتری در شرایط تداخل با علف هرز نسبت به ارقام چمران و سایسون داشتند و درصد شاخص سطح برگ قسمت فوقانی کانوپی آنها در شرایط رقابت افزایش نشان داد. در مقابل، ارتفاع و درصد شاخص سطح برگ نیمه بالایی کانوپی ارقام چمران و سایسون در شرایط تداخل کاهش یافت. شاخص تحمل به تداخل ارقام گندم در صفت عملکرد بیولوژیک بیشتر از عملکرد دانه بدست آمد. در تمامی سطوح تراکم چاودار وحشی، دو رقم الوند و سایسون به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر شاخص تحمل به تداخل را در صفات عملکرد بیولوژیک و دانه داشتند. با افزایش تراکم گیاهی، درصد شاخص سطح برگ لایه های پایینی کانوپی چاودار وحشی کاهش و لایه های بالایی آن افزایش یافت.

کلمات کلیدی

ارتفاع؛ دوام سطح برگ؛ دوام ماده خشک؛ رقابت؛ لایه بندی کانوپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043517,
author = {سعادتیان, بیژن and کافی, محمد and فاطمه سلیمانی},
title = {ارزیابی نقش خصوصیات کانوپی بر شاخص تحمل ارقام گندم در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2014},
volume = {21},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-2050},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {ارتفاع؛ دوام سطح برگ؛ دوام ماده خشک؛ رقابت؛ لایه بندی کانوپی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی نقش خصوصیات کانوپی بر شاخص تحمل ارقام گندم در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale
%A سعادتیان, بیژن
%A کافی, محمد
%A فاطمه سلیمانی
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2014

[Download]