پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, شماره (101), سال (2014-2) , صفحات (181-191)

عنوان : ( تاثیر شوری آب آبیاری بر برخی ویژگی های زراعی، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه ارزن پادزهری Panicum antidotale Retz L )

نویسندگان: حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , حسین خوشگفتار منش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نبود اطلاعات کافی در مورد امکان تولید شورزیست گیاه ارزن پادزهری در منطقه مرکزی ایران، این آزمایش با هدف مطالعه و بررسی عملکرد و کارایی آب مصرفی این گیاه در شرایط متفاوت شوری آب آبیاری، در سال زراعی 1389 و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات شوری رودشت اصفهان انجام شد. سطوح شوری آب آبیاری شامل 5، 10، 20 و 30 دسی زیمنس بر متر بودند. نتایج نشان داد که با افزایش قابلیت هدایت الکتریکی آب آبیاری از 5 تا 30 دسیزیمنس بر متر ارتفاع گیاه حدود 16 درصد کاهش یافت. افزایش قابلیت هدایت الکتریکی آب آبیاری به 10، 20 و 30 دسی زیمنس بر متر به ترتیب منجر به کاهش حدود 4، 6 و 5 پنجه بارور در مقایسه با تیمار 5 دسیزیمنس بر متر شد. عملکرد ماده خشک گیاه ارزن پادزهری در برداشت اول و دوم نیز به طور معنیداری (05/0>P) تحت تاثیر شوری آب آبیاری قرار گرفت. تیمارهای شوری 5 و 10 دسیزیمنس بر متر بیشترین مقدار عملکرد ماده خشک را دارا بودند و سطوح 20 و 30 دسیزیمنس بر متر به ترتیب با کاهش 38 و 41 درصدی تولید ماده خشک در رده های بعدی قرار گرفتند. همچنین مصرف یک متر مکعب آب آبیاری با قابلیت هدایت الکتریکی 5، 10، 20 و 30 دسیزیمنس بر متر به ترتیب تولید 345/8، 327/8، 171/5 و 919/4 تن در هکتار در برداشت اول و 997/5، 114/6، 718/3 و 638/3 تن در هکتار را در گیاه ارزن پادزهری در پی داشت. به طور کلی به نظر میرسد با توجه به متوسط عملکرد ماده خشک حدود 72/8 تن در هکتار در سطوح بالای شوری، استقرار نظام تولید شورزیست گیاه ارزن پادزهری در شرایط مشابه این آزمایش امکان پذیر باشد

کلمات کلیدی

, کار آیی مصرف آب, کشاورزی شور زیست, قابلیت هدایت الکتریکی, ماده خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043518,
author = {عشقی زاده سامانی, حمیدرضا and کافی, محمد and نظامی, احمد and حسین خوشگفتار منش},
title = {تاثیر شوری آب آبیاری بر برخی ویژگی های زراعی، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه ارزن پادزهری Panicum antidotale Retz L},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2014},
number = {101},
month = {February},
issn = {2423-5423},
pages = {181--191},
numpages = {10},
keywords = {کار آیی مصرف آب، کشاورزی شور زیست، قابلیت هدایت الکتریکی، ماده خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر شوری آب آبیاری بر برخی ویژگی های زراعی، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه ارزن پادزهری Panicum antidotale Retz L
%A عشقی زاده سامانی, حمیدرضا
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A حسین خوشگفتار منش
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2014

[Download]