آب و خاک, دوره (28), شماره (2), سال (2014-6) , صفحات (440-450)

عنوان : ( ارزیابی کارایی روش ژئومرفولوژی در برآورد ابعاد هیدروگراف واحد لحظ های و مقایسه آن با روش های اشنایدر، SCS و مثلثی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جنگ کارده) )

نویسندگان: علی گل کاریان , سید امیر نقیبی , داود داودی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم ترین اهداف در مطالعات هیدرولوژیکی، برآورد کمی فرایند بارش‌ رواناب در حوزه آبخیز است. روش ها و مدل های متعددی به منظور شبیه سازی فرآیند بارش‌ رواناب ساخته شده اند که هر یک مزایا و معایب خود را دارد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی کارایی مدل هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومرفولوژی (GIUH) در تهیه هیدروگراف سیلاب و مقایسه ی عملکرد آن با مدل های اشنایدر، (SCS) و مثلثی است. به منظور اجرای، روش های مذکور، اطلاعات بارش و رواناب مربوط به 14 رخداد گرد آوری گردید و هیدروگراف مستقیم به دست آمد. با توجه به شاخص های آماری RMSE، MAE و ضریب ناش ساتکلیف، مقایسه ی هیدروگراف های مشاهده ای و برآوردی نشان داد که روش GIUH کارآمد ترین مدل در برآورد دبی اوج بوده و بعد از آن روش های مثلثی، SCS و اشنایدر دارای مراتب بعدی هستند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، به ترتیب روش های اشنایدر، GIUH، مثلثی و SCS دارای بیشترین کارایی در برآورد زمان تا اوج هستند. علاوه بر این نتایج بیان گر کم برآوردی روش های GIUH و مثلثی در برآورد دبی اوج و بیش برآوردی روش اشنایدر و کم برآوردی روش GIUH در برآورد زمان تا اوج می باشد.

کلمات کلیدی

, هیدروگراف واحد, ژئومرفولوژی, اشنایدر, SCS, مثلثی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043528,
author = {گل کاریان, علی and سید امیر نقیبی and داود داودی مقدم},
title = {ارزیابی کارایی روش ژئومرفولوژی در برآورد ابعاد هیدروگراف واحد لحظ های و مقایسه آن با روش های اشنایدر، SCS و مثلثی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جنگ کارده)},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-4757},
pages = {440--450},
numpages = {10},
keywords = {هیدروگراف واحد، ژئومرفولوژی، اشنایدر، SCS، مثلثی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارایی روش ژئومرفولوژی در برآورد ابعاد هیدروگراف واحد لحظ های و مقایسه آن با روش های اشنایدر، SCS و مثلثی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جنگ کارده)
%A گل کاریان, علی
%A سید امیر نقیبی
%A داود داودی مقدم
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]