چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد , 2013-12-25

عنوان : ( تحلیل پایداری و ارتعاش آزاد تیرها با نگره ی اولر برنولی به روش اجزای محدود )

نویسندگان: رسول پوربافرانی , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با بهره جویی از معادلات حاکم بر تیرهای اولر-برنولی و روش اجزای محدود، ابتدا یک تیر سه گرهی اولر برنولی رابطه سازی می گردد. در هر گره یک درجه آزادی دورانی و یک درجه آزادی انتقالی وجود دارد که در مجموع تیر دارای شش درجه آزادی می باشد. با به دست آوردن تابع های درون یاب برای این جزء تیری سه گرهی، ماتریس سختی و ماتریس سختی هندسی تیر و هم چنین ماتریس جرم این جزء، محاسبه می شود. با بهره جویی از روابط به دست آمده، تحلیل پایداری و ارتعاش آزاد تیر انجام می شود. همچنین برای تعیین دقت رابطه سازی، آزمون‌های عددی برای دو مسأله تیر با تکیه‌گاههای دوسر ساده و گیردار انجام شده است. با مقایسه نتایج به دست آمده از این روش که مبتنی بر رابطه‌سازی جزء سه گرهی بوده، با نتایج دیگر پژوهش گران کارایی و دقت روش مورد استفاده به اثبات می رسد.

کلمات کلیدی

, اجزای محدود, تحلیل پایداری, ارتعاش آزاد, تیر سه گرهی اولر برنولی, تابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043531,
author = {پوربافرانی, رسول and قلعه نوی, منصور},
title = {تحلیل پایداری و ارتعاش آزاد تیرها با نگره ی اولر برنولی به روش اجزای محدود},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اجزای محدود، تحلیل پایداری، ارتعاش آزاد، تیر سه گرهی اولر برنولی، تابع درون¬یاب.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل پایداری و ارتعاش آزاد تیرها با نگره ی اولر برنولی به روش اجزای محدود
%A پوربافرانی, رسول
%A قلعه نوی, منصور
%J چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
%D 2013

[Download]