زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (17), شماره (96), سال (2014-6) , صفحات (12-20)

عنوان : ( تأثیر انجام تمرینات ورزشی بر میزان استرس ماماها: یک کارآزمایی بالینی )

نویسندگان: زهرا عابدیان , مینو صفایی , سیدرضا مظلوم , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:در قرن حاضر، استرس به دلیل افزایش عوامل تنش زا و سبک زندگی کم تحرک به مشکلی شایع تبدیل شده است.با توجه به اینکه تاکنون در ایران تأثیر تمرینات ورزشی بر سطح استرس ماماها سنجیده نشده است، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر انجام تمرینات ورزشی بر میزان استرس ماماها انجام شد. روش کار:این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1392 بر روی 60 مامای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر مشهد انجام شد. گروه مداخله، تمرینات هوازی با شدت 30 تا 60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی را طی 24 جلسه به مدت 45 دقیقه انجام دادند. واحدهای پژوهش در ابتدا و انتهای مطالعه، پرسشنامه استاندارد سنجش استرس کودرون را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS (نسخه 19) و آزمون های تی مستقل، تی زوجی و کای اسکوئر انجام شد. میزانP کم تر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها:میزان استرس گروه مداخله در حیطه های استرس شغلی (5/12±5/44 در مقابل 7/13±4/36)، استرس بهداشت زندگی (5/15±2/39 در مقابل 6/13±7/29)، استرس زندگی شخصی (3/12±5/29 در مقابل 3/11±2/21) و استرس شخصیت فردی (8/0±6/3 در مقابل 2/1±1/2) در ابتدای مطالعه نسبت به انتهای مطالعه تفاوت معنی داری داشت (0001/0>p). در گروه کنترل میزان استرس در 4 حیطه، در ابتدای مطالعه نسبت به انتهای آن تفاوت معنی داری نداشت (05/0<p). نتیجه گیری:انجام تمرینات ورزشی میزان استرس را کاهش می دهد. لذا پیشنهاد می شود تمرینات ورزشی به منظور کاهش استرس ماماها مورد توجه مدیران قرار گیرد.

کلمات کلیدی

استرس؛ تمرینات ورزشی؛ ماما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043537,
author = {زهرا عابدیان and مینو صفایی and سیدرضا مظلوم and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {تأثیر انجام تمرینات ورزشی بر میزان استرس ماماها: یک کارآزمایی بالینی},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2014},
volume = {17},
number = {96},
month = {June},
issn = {1680-2993},
pages = {12--20},
numpages = {8},
keywords = {استرس؛ تمرینات ورزشی؛ ماما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر انجام تمرینات ورزشی بر میزان استرس ماماها: یک کارآزمایی بالینی
%A زهرا عابدیان
%A مینو صفایی
%A سیدرضا مظلوم
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2014

[Download]