اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-01-30

عنوان : ( اثر برخی از شیوه های آماده سازی بسترکاشت بر زنده مانی تاغ و آتریپلکس )

نویسندگان: منیژه مهدی زاده , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , علی اصغر طالبان فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اجرای صحیح ضوابط اصلاح و احیاء مراتع با توجه به شرایط اکولوژیکی هر منطقه نه تنها باعث بهبود پوشش گیاهی در سطح مراتع می گردد، بلکه موجب می شود سطح خاک از خطرات فرسایش آبی و بادی حفظ گردد. لذا انتخاب بهترین روش اصلاح و احیاء مرتع و انتخاب گیاه مناسب یکی از مهمترین عوامل موثر برموفقیت طرح های اصلاحی و احیائی می باشد. در این راستا پژوهشی در محل دو طرح اصلاح و احیاء شمال شهرستان گناباد و جنوب شهرستان مه ولات انجام پذیرفت. در هر منطقه دو نهال تاغ و آتریپلکس با دو روش مختلف کشت در بستر کنتور فارو و چاله پرشده از ماسه شده مورد بررسی قرار گرفت. در هر طرح چهار پروفیل خاک به روش تصادفی انتخاب و حفر گردید و از دو افق 20-0 و 40-20 نمونه برداری صورت گرفت. جهت بررسی زنده مانی گیاهان از آنجا که آتریپلکس و تاغ به صورت ردیف های مجزا کشت شده بودند در هرطرح چهار ردیف تاغ و چهار ردیف آتریپلکس انتخاب و چاله های دارا و فاقد نهال شمارش گردید سپس داده های حاصله از طریق آزمون t test مقایسه گردید. نتایج در دو منطقه مورد بررسی نشان می دهد ایجاد چاله، رها سازی و پرشدن آن از ماسه نسبت خاک ورزی توسط کنتورفارو باعث افزایش زنده مانی تاغ می گردد ولی در زنده مانی آتریپلکس تاثیر معناداری ندارد. زنده مانی تاغ ارتباط مستقیمی با ریز دانه بودن بافت خاک دارد و شوری و درصد بالای آهک گرچه ممکن است باعث کاهش رشد گردد ولی بر زنده مانی آن تاثیری ندارد.

کلمات کلیدی

, گناباد, مه ولات, آتریپلکس, سیاه تاغ, بستر کاشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043542,
author = {مهدی زاده, منیژه and گل کاریان, علی and ناصری, کمال الدین and علی اصغر طالبان فرد},
title = {اثر برخی از شیوه های آماده سازی بسترکاشت بر زنده مانی تاغ و آتریپلکس},
booktitle = {اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گناباد، مه ولات، آتریپلکس، سیاه تاغ، بستر کاشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر برخی از شیوه های آماده سازی بسترکاشت بر زنده مانی تاغ و آتریپلکس
%A مهدی زاده, منیژه
%A گل کاریان, علی
%A ناصری, کمال الدین
%A علی اصغر طالبان فرد
%J اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]