مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, دوره (44), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (41-53)

عنوان : ( طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) )

نویسندگان: مهراله رخشانی مهر , محمدرضا اصفهانی , سیدروح الله موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین مقاومت پیوستگی و طول وصله آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) از جمله مسائل مورد بحث پژوهشگران در سال‌های اخیر است. در این مقاله رابطه‌ای برای تعیین طول وصله آرماتورهای FRP وصله شده در تیرهای بتن‌آرمه ارائه می‌شود. بدین منظور ابتدا به کمک نتایج آزمایش‌های بیرون‌کشیدگی سایر محققین‌، روابطی برای تعیین مقاومت پیوستگی موضعی و مدول تغییر مکان آرماتورهای FRP ارائه می‌شود. سپس به کمک نتایج آزمایش‌های وصله کششی در تیرها، رابطه‌ای برای تعیین مقاومت پیوستگی در طول وصله آرماتور FRP به‌دست می‌آید. در این رابطه اثر توزیع واقعی تنش پیوستگی در طول وصله وارد محاسبات شده است. رابطه مقاومت پیوستگی پیشنهادی در مقایسه با سایر روابط موجود و ضوابط آیین نامه‌ای همبستگی خوبی با نتایج آزمایش دارد. با توجه به دقت مناسب رابطه مقاومت پیوستگی پیشنهادی، می‌توان از آن برای تعیین طول وصله آرماتورهای FRP استفاده نمود. رابطه پیشنهادی برای تعیین طول وصله با روابط آیین نامه‌ها مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, آرماتور پلیمری مسلح الیافی (FRP), تیر بتن آرمه, مقاومت پیوستگی, طول وصله.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043546,
author = {مهراله رخشانی مهر and اصفهانی, محمدرضا and سیدروح الله موسوی},
title = {طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP)},
journal = {مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز},
year = {2014},
volume = {44},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7918},
pages = {41--53},
numpages = {12},
keywords = {آرماتور پلیمری مسلح الیافی (FRP)، تیر بتن آرمه، مقاومت پیوستگی، طول وصله.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP)
%A مهراله رخشانی مهر
%A اصفهانی, محمدرضا
%A سیدروح الله موسوی
%J مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
%@ 2008-7918
%D 2014

[Download]