ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27

عنوان : ( اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania Somnifera) بر استحکام استخوان جوجه های گوشتی )

نویسندگان: دکتر محمد طاهر میرکزهی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , دکتر حسن صالح , دکتر محمد جواد آگاه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول [1, 25 (OH)2 D3](کلسیتریول) و عصاره هیدرو الکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر خصوصیات مکانیکی استخوان جوجه های گوشتی انجام شد. تیمارها در قالب فاکتوریل (2×3×2) شامل جیره کنترل مثبت با سطح کافی کلسیم و کنترل منفی (کاهش 30 درصدی سطح کلسیم)، 3 سطح عصاره بوزیدان (صفر، 75 و150 میلی گرم در کیلوگرم جیره) و 2 سطح کلسیتریول (صفر و 5/0 میکروگرم در کیلوگرم جیره) بود. تعداد600 قطعه جوجه گوشتی یکروزه راس 308 بصورت تصادفی در 60 عدد پن و 10 پرنده در هر کدام توزیع گردید. هر تیمار دارای 5 تکرار (50 پرنده در هر تیمار) بود. جیره های آزمایشی بطور نامحدود در اختیار جوجه ها از 1 تا 42 روزگی قرار گرفت. در 42 روزگی یک پرنده از هر تکرار کشتار و استخوان درشت نی چپ جدا گردید. تیمارهای غذایی نیروی شکاف، خمش شکستن و انرژی شکستن استخوان درشت نی را تحت تاثیر قرار ندادند (05/0<P). استفاده از عصاره بوزیدان بطور معنی داری سختی استخوان را افزایش داد (05/0>P). این آزمایش نشان داد که استفاده از عصاره بوزیدان اثرات مثبتی بر خصوصیات مکانیکی استخوان درشت نی داشته و بر عملکرد پرنده تاثیر منفی ندارد.

کلمات کلیدی

, کلسیتریول, بوزیدان, استحکام استخوان, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043548,
author = {دکتر محمد طاهر میرکزهی and کرمانشاهی, حسن and گلیان, ابوالقاسم and دکتر حسن صالح and دکتر محمد جواد آگاه},
title = {اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania Somnifera) بر استحکام استخوان جوجه های گوشتی},
booktitle = {ششمین کنفرانس علوم دامی کشور},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کلسیتریول- بوزیدان- استحکام استخوان- جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania Somnifera) بر استحکام استخوان جوجه های گوشتی
%A دکتر محمد طاهر میرکزهی
%A کرمانشاهی, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%A دکتر حسن صالح
%A دکتر محمد جواد آگاه
%J ششمین کنفرانس علوم دامی کشور
%D 2014

[Download]