ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27

عنوان : ( اثرات α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر پروفیل اسید چرب عضله سینه جوجه های گوشتی )

نویسندگان: دکتر حسن صالح , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , دکتر محمد طاهر میرکزهی , دکتر محمد جواد آگاه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثرات آنتی اکسیدانی α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر درصد چربی و الگوی اسید چرب سینه جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 384 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی، با 8 تیمار و 4 تکرار 12 جوجه ای در هر واحد آزمایشی، به مدت 42 روز استفاده شد. هشت تیمار آزمایشی شامل: جیره شاهد فاقد آنتی اکسیدان، جیره شاهد حاوی 200 میلی گرم در کیلوگرم α-توکوفرول استات، جیره های حاوی 100،200 و 300 میلی گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار و جیره های حاوی 1، 2 و 3 گرم در کیلوگرم پوست انار بودند. جهت غنی سازی گوشت، 2 درصد روغن ماهی به همه جیره ها افزوده شد. در سن 42 روزگی از هر تکرار یک قطعه جوجه انتخاب و پس از ذبح، گوشت سینه چرخ و در دمایC20⁰- نگهداری شد. آنالیز ترکیب اسید چرب، با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی انجام شد. اسیدهای چرب اشباع عضله سینه تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرار نگرفت (05/0<P). میزان ذخیره اسید ایکوزا پنتانوئیک، دوکوزا پنتانوئیک و دوکوزا هگزانوئیک در گوشت جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی α-توکوفرول و عصاره پوست انار افزایش یافت (05/0p<). افزودن انواع مکمل آنتی اکسیدانی به جیره ها اثر معنی داری بر درصد چربی نمونه های گوشت نداشت (05/0p>). اثرات آنتی اکسیدانی سطوح 200 و 300 میلی گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار قدرت آنتی اکسیدانی مشابه با افزودن 200 میلی گرم در کیلو گرم α-توکوفرول استات به جیره در گوشت های غنی شده تولیدی نشان داد.

کلمات کلیدی

, گوشت مرغ, اسیدهای چرب, آنتی¬اکسیدان, پوست انار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043550,
author = {دکتر حسن صالح and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن and دکتر محمد طاهر میرکزهی and دکتر محمد جواد آگاه},
title = {اثرات α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر پروفیل اسید چرب عضله سینه جوجه های گوشتی},
booktitle = {ششمین کنفرانس علوم دامی کشور},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {گوشت مرغ- اسیدهای چرب- آنتی¬اکسیدان- پوست انار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر پروفیل اسید چرب عضله سینه جوجه های گوشتی
%A دکتر حسن صالح
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%A دکتر محمد طاهر میرکزهی
%A دکتر محمد جواد آگاه
%J ششمین کنفرانس علوم دامی کشور
%D 2014

[Download]