ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( بررسی اثر اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه گوشتی در دوره های مختلف پرورشی )

نویسندگان: علی اکبر سالاری , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , غلامعلی کلیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر استفاده از دو سطح اسید بوتیریک در جیره غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام شد. 200قطعه جوجه نر و ماده سویه ی راس 308 به طور تصادفی در قالب طرح کاملا تصادفی درون قفس ها توزیع شدند. پنج تیمار با 4 تکرار هر کدام با 10 جوجه در هر قفس مورد استفاده قرار گرفتند. در این آزمایش جوجه ها با جیره های حاوی 0/2 و 0/4 درصد اسید بوتیریک تغذیه شدند. در دوره آغازین تیمارهای آزمایشی اثر معنی داری برافزایش وزن نداشتند. در دوره های رشد و پایانیپرندگانی که با 0/4 درصد اسید بوتیریک (P<0.05)در مقایسه با پرندگانی که جیره بدون اسید را در طول این دوره ها دریافت کردندافزایش وزن بیشتر داشتند.ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین برای هیچ یک از تیمار ها اثر معنی دارنداشت ولی برای دوره های بعد در مقایسه با تیمار شاهد تفاوت معنی دار مشاهد شد. با این نتایج می توان انتظار داشت که 0/4 درصد اسید بوتیریک سبب بهبود نسبی در وزن بدن جوجه های گوشتی در پایان دوره پرورشی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, اسید بوتیریک , جوجه گوشتی – عملکرد , دوره پرورشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043553,
author = {سالاری, علی اکبر and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and کلیدری, غلامعلی},
title = {بررسی اثر اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه گوشتی در دوره های مختلف پرورشی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اسید بوتیریک - جوجه گوشتی – عملکرد - دوره پرورشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه گوشتی در دوره های مختلف پرورشی
%A سالاری, علی اکبر
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A کلیدری, غلامعلی
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]