پرستاری داخلی_جراحی, دوره (3), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (107-113)

عنوان : ( تأثیر تمرینات ثبات دهنده در آب بر میزان شدت درد و شاخص‌های تعادلی مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی )

نویسندگان: مهدی مهجور , علی اکبر هاشمی جواهری , امیر شهریار آریامنش , ناهید خوشرفتاریزدی , اعظم انفرادی دوغ آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: درد و بی‌ثباتی یکی از شایع‌ترین مشکلات بیماران مبتلا به کمردرد مزمن می‌باشد. با وجود این‌که تحقیقات بسیاری در زمینه تأثیرات تمرین در آب بر درمان افراد مبتلا به کمردرد انجام شده، اما به اثرات تمرینات تعادلی در این محیط بر شدت درد مبتلایان به کمردرد مزمن کمتر پرداخته شده است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تأثیر تمرینات ثبات دهنده در آب بر درد و تعادل مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه نیمه تجربی در سال 1391 بر روی مراجعه کنندگان مرد کلینیک بیمارستان قائم شهرستان مشهد که به کمردرد مزمن غیر اختصاصی مبتلا بودند، انجام شد. 24 مرد مبتلا با نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. گروه مداخله به مدت ۶ هفته (هفته‌ای ۴ جلسه) برنامه تمرینی ثباتی در آب را زیر نظر محقق انجام دادند و گروه کنترل در این مدت هیچ تمرینی دریافت نکردند. میزان درد و تعادل در پیش‌آزمون و پس‌آزمون به ترتیب به وسیله پرسش‌نامه استاندارد شدت درد Quebec و دستگاه تعادل‌سنج بایودکس اندازه‌گیری شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 18 و آزمون آنالیز واریانس دو طرفه در سطح معنی‌داری 0/05 > P استفاده شد. یافته‌ها: میانگین نمرات درد در گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی‌داری داشت (0/001 = P)؛ به طوری که درد در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به ‌طور معنی‌داری کاهش یافت (0/001 = P). همچنین در مورد متغیر تعادل در شاخص‌های قدامی- خلفی (0/036 = P)، داخلی- خارجی (0/006 = P) و شاخص کلی (0/005 = P) بهبودی معنی‌داری در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید. نتیجه‌گیری: تمرینات ثبات دهنده در آب باعث کاهش شدت درد و بهبود تعادل می‌شود.

کلمات کلیدی

, کمردرد مسمه غیر اختصاصی, تمریىات ثباتی در آب, شدت درد, تعادل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043562,
author = {مهجور, مهدی and هاشمی جواهری, علی اکبر and امیر شهریار آریامنش and خوشرفتاریزدی, ناهید and انفرادی دوغ آبادی, اعظم},
title = {تأثیر تمرینات ثبات دهنده در آب بر میزان شدت درد و شاخص‌های تعادلی مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی},
journal = {پرستاری داخلی_جراحی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {July},
issn = {2322-178X},
pages = {107--113},
numpages = {6},
keywords = {کمردرد مسمه غیر اختصاصی، تمریىات ثباتی در آب، شدت درد، تعادل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تمرینات ثبات دهنده در آب بر میزان شدت درد و شاخص‌های تعادلی مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی
%A مهجور, مهدی
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A امیر شهریار آریامنش
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A انفرادی دوغ آبادی, اعظم
%J پرستاری داخلی_جراحی
%@ 2322-178X
%D 2014

[Download]