مطالعات راهبردی جهانی شدن, دوره (4), شماره (10), سال (2014-2) , صفحات (79-103)

عنوان : ( بررسی اثرات پویای جهانی شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در ایران )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی , مصطفی سلیمی فر , حسین مشک آبادی مهاجر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایند جهانی شدن، دنیا را از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تغییر و تحولاتی شگرف مواجه ساخته است. جهانی شدن اقتصاد از دیدگاه کلی به عنوان ادغام بیشتر اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی، توسط اندیشمندان، نظریه پردازان و صاحبنظران بسیار مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهمیت و کاربرد محصولات صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در پروژه های بزرگ صنعتی و بخش های مختلف اقتصاد، به عنوان کالاهای سرمایه ای، ضروری است تا این بخش از صنعت در مرکز توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد. در این پژوهش، اثرات جهانی شدن بر واردات این صنایع با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالیانه 1386-1353 مورد مطالعه و سنجش قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که جهانی شدن تجارت بر تقاضای واردات صنایع مزبور در بلند مدت و کوتاه مدت تاثیر منفی دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد، دولت در مسیر جهانی شدن، این بخش را مورد حمایت قرار دهد.

کلمات کلیدی

, جهانی شدن تجارت, صنایع ماشین آلات, تقاضای واردات, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043563,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر and سلیمی فر, مصطفی and مشک آبادی مهاجر, حسین},
title = {بررسی اثرات پویای جهانی شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در ایران},
journal = {مطالعات راهبردی جهانی شدن},
year = {2014},
volume = {4},
number = {10},
month = {February},
issn = {1036-1522},
pages = {79--103},
numpages = {24},
keywords = {جهانی شدن تجارت، صنایع ماشین آلات، تقاضای واردات، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات پویای جهانی شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در ایران
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A سلیمی فر, مصطفی
%A مشک آبادی مهاجر, حسین
%J مطالعات راهبردی جهانی شدن
%@ 1036-1522
%D 2014

[Download]