اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت , 2013-10-30

عنوان : ( مقایسه اجرای ساختمان به روش قالب تونلی با روش های سنتی ساخت مسکن از نگاه مدیریت ساخت )

نویسندگان: مرتضی سلامیان , منصور قلعه نوی , عبدلکریم عباسی دزفولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرخ بالای رشد جمعیت جوان کشور با عدم برنامه ریزی مناسب، منجر به عدم توان پاسخگویی به تقاضای مسکن مورد نیاز آنهاگردیده است. برای حل این مشکل باید در نگاه سنتی ساخت و ساز به عنوان یک ضرورت ملی بازنگری کلی صورت گیرد. بهکارگیری سیستمهای نوین ساخت ، میتواند جوابگوی بخشی از نیازهای موجود بازار مسکن درکشور باشد. یکی از این روشها، اجرا به روش قالب تونلی است. در این تحقیق سه پارامتر زمان، هزینه و کیفیت در روشهای اسکلت فلزی، اسکلت بتنی، قالب تونلی مورد مقایسه قرارگرفت . روش مقایسه هزینه بر مبنای متره و برآورد هزینههای پروژه های عمرانی اجرا شده، تحلیل زمان براساس آیین نامه های بتنی و فولادی و قالب تونلی و مقایسه کیفیت بر اساس منابع کتابخانه ای و مشاهده و مصاحبه میدانی با عوامل اجرایی این پروژه ها بوده است. از نظر هزینه، در مجموع روش قالب تونلی به نسبت اسکلت فلزی حدود 40 درصد و نسبت به اسکلت بتنی حدود 15 درصد، هزینه ی مستقیم کمتری دارد. دربحث زمان، سرعت اجرای قالب تونلی سه برابر روشهای دیگراست، لذا نرخ بازگشت سرمایه درآن سریعتراست. ازنظرکیفیت، به دلیل بتن ریزی همزمان دیوار و سقف و عدم اتصال سرد در روش قالب تونلی، عملکرد سازه در برابر زلزله بسیار بهبود مییابد . همچنین اجرابه روش قالب تونلی باعث کاهش نیروی انسانی میشود.

کلمات کلیدی

, قالب تونلی, مدیریت زمان, مدیریت هزینه, مدیریت کیفیت, مقایسه اجرای سنتی و صنعتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043565,
author = {مرتضی سلامیان and قلعه نوی, منصور and عبدلکریم عباسی دزفولی},
title = {مقایسه اجرای ساختمان به روش قالب تونلی با روش های سنتی ساخت مسکن از نگاه مدیریت ساخت},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قالب تونلی، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مقایسه اجرای سنتی و صنعتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اجرای ساختمان به روش قالب تونلی با روش های سنتی ساخت مسکن از نگاه مدیریت ساخت
%A مرتضی سلامیان
%A قلعه نوی, منصور
%A عبدلکریم عباسی دزفولی
%J اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت
%D 2013

[Download]