به زراعی کشاورزی, دوره (15), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (179-194)

عنوان : ( تأثیر کود نیتروژن و فاصلة ردیف کاشت بر عملکرد و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica ) )

نویسندگان: سوفیا سروری , محمد مقدم , حمید هاشمی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحق یق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و فاصلة ردیف کاش ت بر عملکرد و میزان اسانس گیاه بادرشبی در 100 کیومتری جنوب شرقی شهر مشهد انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب (Dracocephalum moldavica L.) 150 ک یلوگرم در ،100 ،50 ، طرح بلوک های کامل تصاد فی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزما یش شامل 4 سطح کود نیتروژن ( 00 سانتی متر) بود. نتایج تجزیة واریانس نشان داد کود نیتروژن و فاصلة ردیف کاشت تأثیر ،30 ، هکتار) و 3 فاصلة ردیف کاشت ( 200 درصد بر ارتفاع، تعداد شاخة فرعی ، وزن تر و خشک بوته، درصد اسانس و عملکرد گ یاه دارد. / معنی داری در سطح احتمال 05بیشترین ارتفاع گ یاه، تعداد شاخة فرعی و وزن تر و خشک بوته در فاصل ة کشت 40 سانتی متر و کاربرد 100 ک یلوگرم در هکتار کود44/ 0 درصد ) و عملکرد اسانس ( 9 / 10 تن در هکتار)، درصد اسانس ( 46 / نیتروژن مشاهده شد . بالاترین عملکرد وزن خشک گیاه ( 4 کیلوگرم در هکتار ) در فاصلة ردیف کشت 40 سانتی متر همراه با کاربرد 100 ک یلوگرم در هکتار کود نیتروژن به دست آمد . براساس نتایج این تحق یق فاصلة کشت 40 سانتی متر همراه با کاربرد 100 ک یلوگرم در هکتار کود نیتروژن بر ای تو لید حداکثر عملکرد و اسانس گیاه بادرشبی در شرایط اکولوژیکی مشابه توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, بادرشبی, عملکرد, فاصلة ردیف کاشت, کود نیتروژن, میزان اسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043570,
author = {سوفیا سروری and مقدم, محمد and حمید هاشمی نژاد},
title = {تأثیر کود نیتروژن و فاصلة ردیف کاشت بر عملکرد و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica )},
journal = {به زراعی کشاورزی},
year = {2014},
volume = {15},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-8337},
pages = {179--194},
numpages = {15},
keywords = {بادرشبی، عملکرد، فاصلة ردیف کاشت، کود نیتروژن، میزان اسانس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کود نیتروژن و فاصلة ردیف کاشت بر عملکرد و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica )
%A سوفیا سروری
%A مقدم, محمد
%A حمید هاشمی نژاد
%J به زراعی کشاورزی
%@ 2008-8337
%D 2014

[Download]