آموزه های قرآنی, دوره (1), شماره (18), سال (2013-10) , صفحات (3-23)

عنوان : ( آیه (علیکم أنفسکم) و پیوند آن با دو مقولـه «خود سازی»و «دیگرسازی»( باتکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی) )

نویسندگان: مرتضی ایروانی نجفی , حسن نقی زاده , عباس اسمعیلی زاده , بی بی حکیمه حسینی دولت آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آیه شریفه "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ" در سوره مائده،از جمله آیات مشکل تفسیری است که در باب ارتباط آن با فریضه امربه معروف و نهی از منکر دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. برخی،ازنسخ حکم امربه معروف سخن گفته و شماری، تقیید و تخصیص آن حکم را از آیه فهمیده اند.در این میان نگارنده با نقد دیدگاهها و ترجیح دیدگاه علامه طباطبایی ، امربه معروف را از شئون و مصادیق اشتغال به نفس دانسته است.علامه با عنایت به مبنای حکمت متعالیه و حرکت جوهری، معتقد است:نفس، همان مسیر سلوک انسان و نه رهرو این مسیر است. مقصد و انتهای این مسیر تکوینی خدای متعال بوده و پیمودن آن برای همگان اعم از مؤمن و کافر اضطراری است.این رویکرد نسبت به آیه، ثمرات مهمی در عرصه خودسازی و تربیت نفس به همراه دارد که مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, خود سازی, معرفت انفسی, امر به معروف ونهی از منکر, علیکم انفسکم, تربیت نفس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043574,
author = {ایروانی نجفی, مرتضی and نقی زاده, حسن and اسمعیلی زاده, عباس and حسینی دولت آباد, بی بی حکیمه},
title = {آیه (علیکم أنفسکم) و پیوند آن با دو مقولـه «خود سازی»و «دیگرسازی»( باتکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی)},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {18},
month = {October},
issn = {2251-9378},
pages = {3--23},
numpages = {20},
keywords = {خود سازی،معرفت انفسی،امر به معروف ونهی از منکر، علیکم انفسکم،تربیت نفس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آیه (علیکم أنفسکم) و پیوند آن با دو مقولـه «خود سازی»و «دیگرسازی»( باتکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی)
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%A نقی زاده, حسن
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A حسینی دولت آباد, بی بی حکیمه
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2013

[Download]