پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (156-164)

عنوان : ( پیش بینی تاثیر اجزاء موجود در شیرخام بر بازیافت و استخراج ژنوم ویروس های روده ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی-عصبی تطابقی(ANFIS) )

نویسندگان: محمود صادقی , مسعود یاورمنش , مصطفی شهیدی نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان مواد غذایی که می تواند به صورت بالقوه ناقل ویروس های بیماری زا باشد شیرخام قرار دارد. بر همین اساس نحوه قرارگیری ویروس های بیماری زا در شیرخام به شدت وابسته به حضور ترکیبات شیر بوده و دستیابی به هرگونه روش جهت استخراج و بازیافت ویروس ها و ژنوم آن ها از شیرخام وابسته به شناسایی رفتار دقیق این ترکیبات در برابر ویروس ها می باشد. از روش های قابل استفاده در تخمین و پیش بینی بازیافت ویروس می توان از شبکه عصبی مصنوعی یا استنتاج فازی-عصبی تطابقی(ANFIS) نام برد. در این تحقیق مدل سازی های جعبه سیاه به نام مدل های شبکه های عصبی مصنوعی به همراه استنتاج فازی-عصبی تطابقی(ANFIS) به منظور پیش بینی اثر اجزاء موجود در شیر خام بر بازیافت و استخراج ژنوم ویروسی به کار گرفته شده است. همچنین درصد داده های مورد استفاده برای تربیت، ارزیابی و آزمون شبکه عصبی، تعداد لایه های پنهان، تعداد نرون، نوع تابع انتقال و نوع قانون یادگیری و دیگر پارامترهای موثر بر شبکه به عنوان متغیر های شبکه در نظر گرفته شد. در نهایت بر اساس داده های حاصل از مدل سازی، شبکه ای با کمترین خطا و بالاترین ضریب همبستگی انتخاب و گزارش گردید. براساس این تحقیق در شبکه عصبی مصنوعی مدل تلقیح شده با تابع انتقال سیگموئید خطی و الگوریتم یادگیری لونبرگ با ضریب هبستگی 0.919:r و مدل (تلقیح نشده - تلقیح شده) با تابع انتقال سیگموئید خطی و الگوریتم یادگیری لونبرگ با ضریب همبستگی 0.956 :r انتخاب شد. همچنین در استنتاج فازی-عصبی تطابقی(ANFIS) تابع عضویت گاوسی و مدل فازی TSK برای هر دو مدل تلقیح شده و (تلقیح نشده- تلقیح شده) انتخاب و سپس در مدل تلقیح شده تابع انتقال تانژانت هایپربولیک اکسون خطی و قاعده یادگیری مومنتوم با r: 0.879 و در مدل (تلقیح نشده- تلقیح شده) تابع انتقال اکسون خطی و الگوریتم یادگیری Step با r: 0.889 به عنوان بهترین مدل برای پیش بینی بازیافت و استخراج ژنوم ویروس معرفی شد.

کلمات کلیدی

, شیرخام, RNA ویروسی, اجزاء شیر, شبکه عصبی مصنوعی, استنتاج فازی-عصبی تطابقی (ANFIS)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043575,
author = {محمود صادقی and یاورمنش, مسعود and شهیدی نوقابی, مصطفی},
title = {پیش بینی تاثیر اجزاء موجود در شیرخام بر بازیافت و استخراج ژنوم ویروس های روده ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی-عصبی تطابقی(ANFIS)},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2014},
volume = {10},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-4161},
pages = {156--164},
numpages = {8},
keywords = {شیرخام، RNA ویروسی، اجزاء شیر، شبکه عصبی مصنوعی، استنتاج فازی-عصبی تطابقی (ANFIS)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی تاثیر اجزاء موجود در شیرخام بر بازیافت و استخراج ژنوم ویروس های روده ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی-عصبی تطابقی(ANFIS)
%A محمود صادقی
%A یاورمنش, مسعود
%A شهیدی نوقابی, مصطفی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2014

[Download]