هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( طراحی و ارزیابی الکوریتم پردازش تصویری برای تخمین محتوی چربی گوشت قرمز )

نویسندگان: امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق از ماشین بینایی جهت تعیین میزان چربی گوشت قرمز از روی نمونه هایی با درصد گوشت به چربی متفاوت استفاده شده است. نمونه های گوشت برای تصویر برداری در یک اتاقک تصویر برداری با پیش زمینه آبی قرار گرفتند. جهت به دست آوردن یک الگوریتم مناسب از ویژگی های رنگی تصاویر استفاده شد. مراحل کلی این کار شامل تهیه تصاویر، خواندن تصاویر در نرم افزار متلب، جدا کردن پیش زمینه از تصویر، جدا کردن بافت چربی از گوشت و محاسبه مساحت چربی مورد نظر نسبت به مساحت گوشت می باشد. جهت کسب اطمینان از اینکه نتایج به دست آمده تا چه حد به واقعیت نزدیک است، از نمونه های گوشت خالص و چربی خالص که خالص بودن آنها توسط یک نفر شاهد تایید شده بود، جهت کالیبره کردن الگوریتم استفاده کردیم. دقت الگوریتم برای شناسایی دو نوع بافت گوشت و چربی خالص به ترتیب برابر با 65/99 و21/99 درصد به دست آمد. مقدار خطای ایجاد شده ناشی از تغییر رنگ در بعضی نمونه ها و وجود سایه در بعضی نقاط بود. پس از اطمینان از دقت الگوریتم ، از نمونه های دیگر که بافت آنها ترکیبی از گوشت و چربی بود، مورد ارزیابی قرار گرفتند، که در هر نمونه میزان چربی و گوشت با محاسبه پیکسل های مربوط به هر ناحیه محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, بینایی رایانه ای, پردازش تصویر, تشخیص الگو, محتوی چربی, گوشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043580,
author = {دوستی ایرانی, امید and گلزاریان, محمودرضا},
title = {طراحی و ارزیابی الکوریتم پردازش تصویری برای تخمین محتوی چربی گوشت قرمز},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بینایی رایانه ای، پردازش تصویر، تشخیص الگو، محتوی چربی، گوشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و ارزیابی الکوریتم پردازش تصویری برای تخمین محتوی چربی گوشت قرمز
%A دوستی ایرانی, امید
%A گلزاریان, محمودرضا
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]