پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (207-214)

عنوان : ( مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی ( Avena ludoviciana L.) )

نویسندگان: زینب اورسجی , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , مجید عباسپور , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کاهش استفاده از علف کش ها و راهکارهای مختلفی مانند کاربرد خرد شده آنها که منجر به کاهش میزان مصرف می شود، مورد توجه قرار گرفته است. آزمایش گلخانه ای در دو نوبت جهت مقایسه کارایی مصرف یکباره و خرد شده علف کش مزوسولفورون متیل +یدوسولفورون متیل در کنترل علف هرز یولاف وحشی انجام و تاثیر فاصله زمانی بین دو کاربرد علف کش در رهیافت خرد شده و نسبت های مختلف مورد استفاده در هر مدل اختلاط انجام شد. نتایج نشان داد که با تاخیر در کاربرد علف کش، کارایی آن د ر ED کاربرد، بررسی شد. تجزیه داده ها با روش های مقایسه 90 هر دو روش یکباره و خرد شده کاهش یافت ولی این کاهش در کاربرد یکباره شدیدتر بود. در میان نسبت های مختلف کاربرد، نسبت 75:25 تقریبا در تمام مراحل کاربرد، کارایی بیشتری در کنترل یولاف وحشی، داشت. ولی با توجه به مدل اختلاط نسبت 50:50 تنها نسبت هم کاهی بود که ا ز سم پاشی در مراحل رشدی دیرهنگام یولاف وحشی ( 7 و 14 روز بعد از مرحله 2 برگی ) ثبت شد . واکنش افزایشی در هر دو نسبت 50:50 و 75:25 در مراحل ابتدایی رشد (سم پاشی، 3 روز بعد از مرحله 2 برگی) رخ داد. با توجه به نتایج آزمایش، کارایی کاربرد خرد شده علف کش مزوسولفور ون متیل + یدوسولفورون متیل، بیشتر از کاربرد یکباره آن بود.

کلمات کلیدی

, ایزوبول, کارایی علف کش, دز پاسخ, دزهای کاهش یافته, مدل افزایشی, مدل اختلاط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043601,
author = {اورسجی, زینب and راشدمحصل, محمدحسن and نظامی, احمد and مجید عباسپور and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی ( Avena ludoviciana L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {12},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-1472},
pages = {207--214},
numpages = {7},
keywords = {ایزوبول، کارایی علف کش، دز پاسخ، دزهای کاهش یافته، مدل افزایشی، مدل اختلاط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی ( Avena ludoviciana L.)
%A اورسجی, زینب
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نظامی, احمد
%A مجید عباسپور
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2014

[Download]