بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (219-228)

عنوان : ( تأثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: میلاد شریف روحانی , محمد کافی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهی دارویی و صنعتی، چندساله، دارای غده زیرزمینی و یکی از مهم ترین گونه های دارویی و صنعتی (Allium altissimum Regel.) موسیر جنس آلیوم در ایران می باشد که به صورت خودرو و طبیعی در مناطق مرتفع با اقلیم خیلی سرد تا نیمه سرد رشد می کند. با توجه به خودرو بودن این گیاه و احتمال مواجه شدن با تنش کمبود آب در سالهای مختلف و تأثیر بر عملکرد آن، تعیین نیاز آبی گیاه از اهمیت ویژهای برخوردار است. بدین جهت به منظور بررسی اثرات رژیم های مختلف آبیاری و عمق کاشت، این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در آبیاری پس از ،(I مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پنج سطح آبیاری : بدون آبیاری ( 1 40 میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر ± آبیاری پس از 5 ،(I 60 میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر( 3 ± آبیاری پس از 5 ،(I 80±5 میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر( 2 بودند. نتایج نشان (D و 10 سانتیمتر ( 2 (D شاهد) و دو سطح عمق کاشت پنج سانتیمتر ( 1 ،I 20 میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر( 5 ± و آبیاری پس از 5 (I4) داد افزایش فواصل آبیاری باعث کاهش وزن خشک پیاز، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و ارتفاع ساقه گل دهنده شد. همچنین عمق کاشت تأثیر معنیداری بر روی صفات مورد مطالعه نداشت. اثرات متقابل سطوح آبیاری و عمق کاشت نیز باعث کاهش ارتفاع ساقه گلدهنده، عملکرد خشک پیاز و شاخص برداشت شد. همچنین اثر متقابل آبیاری و عمق کاشت تأثیر معنیداری در تغییرات سطح برگ و سرعت رشد محصول داشت. نتایج این مطالعه نشان داد گیاه موسیر به میزان آب در دسترس واکنش مثبت نشان می دهد، ولی عمق کاشت تا 10 سانتیمتر تأثیری بر عملکرد پیاز آن ندارد.

کلمات کلیدی

, ارتفاع ساقه گل دهنده, سرعت رشد محصول, شاخص برداشت, وزن خشک پیاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043603,
author = {شریف روحانی, میلاد and کافی, محمد and نظامی, احمد},
title = {تأثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی مشهد},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2014},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {219--228},
numpages = {9},
keywords = {ارتفاع ساقه گل دهنده، سرعت رشد محصول، شاخص برداشت، وزن خشک پیاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی مشهد
%A شریف روحانی, میلاد
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2014

[Download]