تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (6), شماره (2), سال (2014-2) , صفحات (123-136)

عنوان : ( مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری )

نویسندگان: جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید علوفه باکیفیت از گیاهان شورزیست از اهداف اصلی زراعت در بوم زیست های تحت تنش شوری می باشد. کوشیا گیاهی شورزیست است که ظرفیت مناسبی برای تولید علوفه دارد. هدف از این آزمایش بررسی کیفیت و کمیت علوفه کوشیا و برخی مواد ضد تغذیه ای علوفه تولیدی تحت شرایط آبیاری با آب شور بود. این آزمایش با استفاده از سه توده کوشیا (بیرجند، بروجرد و سبزوار) و سه سطح شوری (2/5، 5/10 و 1/23 دسی زیمنس بر متر) به صورت آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که قابلیت هضم ماده خشک برگ و کل اندام هوایی تحت تاثیر شوری قرار نگرفت، اما قابلیت هضم ماده خشک ساقه در تنش شدید شوری افزایش پیدا کرد. قابلیت هضم ماده آلی برگ، ساقه و کل اندام هوایی در تیمار 5/10 دسی زیمنس بر متر بیشتر از سایر تیمارها بود. افزایش شدت تنش شوری موجب کاهش درصد پروتئین کل اندام هوایی شد ولی بین توده های کوشیا اختلافی مشاهده نشد. افزایش میزان شوری موجب کاهش درصد الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) کل اندام هوایی شد. بین توده ها، توده سبزوار از نظر درصدNDF کل اندام هوایی بیشترین مقدار را دارا بود، اما از نظر درصدADF کل اندام هوایی اختلافی بین توده ها مشاهده نشد. میزان فنل و تانن با افزایش شدت تنش شوری روند افزایشی نشان دادند با این وجود اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف شوری مشاهده نشد. در میان توده های کوشیا نیز توده سبزوار بیشترین میزان فنل کل و تانن را در اندام های هوایی خود تولید کرد. در مجموع کیفیت علوفه کوشیا در ابتدای مراحل گل دهی قابل مقایسه با سایر گیاهان علوفه ای رایج می باشد و تا 1/23 دسی زیمنس بر متر اختلافی از نظر کیفیت علوفه در توده های مورد مطالعه وجود نداشت.

کلمات کلیدی

, پروتئین, تانن, درصد الیاف نامحلول, فنل, قابلیت هضم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043606,
author = {نباتی, جعفر and کافی, محمد and نظامی, احمد and رضوانی مقدم, پرویز and معصومی, علی and زارع مهرجردی, محمد},
title = {مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {2},
month = {February},
issn = {2228-7604},
pages = {123--136},
numpages = {13},
keywords = {پروتئین، تانن،درصد الیاف نامحلول، فنل، قابلیت هضم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری
%A نباتی, جعفر
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A معصومی, علی
%A زارع مهرجردی, محمد
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2014

[Download]