آموزه های فقه مدنی, دوره (1), شماره (8), سال (2014-2) , صفحات (75-100)

عنوان : ( سرمایه گذاری از طریق تاسیس نهاد وقف پول )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , سیدمحمد سیدحسینی , سیدمهدی نریمانی زمان آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدت ها است که ما در کشورمان از تنوع بازار سرمایه و تنوع نهادهای مالی برای تجهیز پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری و بالا بردن تشکیل سرمایه صحبت می شود. در همین راستا، صندوق وقفی در غرب و شرق دور، تأمین کننده مالی بسیاری از موسسات فرهنگی و اجتماعی بوده اند و گسترش چنین نهادها و صندوق‌های وقفی در ایران می‌تواند موجب گسترش بازارهای مالی و رشد سرمایه گذاری در کشور شود. هدف از این مقاله، پس از امکان‌سنجی وقف پول از لحاظِ شرعی، پی بردن به پتانسیل وجود نوآوری در ابزار مالی اسلامی؛ از طریق ایجاد و گسترش نهاد وقف پول و سرمایه گذاری از طریق آن در تأمین مالی عقود اسلامی و در نهایت اثر آن بر کاهش فقر می باشد. روش پژوهش بر اساس تحلیل نظری و مبتنی بر منابع معتبر داخلی و خارجی و همچنین دریافت پاسخ سؤالات طراحی شده در زمینه موضوع تحقیق از دفتر مراجع تقلید می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگر در ایران؛ با توجه به راهکارهای ارائه شده توسط نگارندگان؛ وقف پول به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، وجوه وقف شده می توانند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شوند و صرف سود حاصل از این نوع سرمایه گذاری ها در برنامه های فقرزدایی می تواند نقش موثری در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.

کلمات کلیدی

, وقف, وقف پول, سرمایه گذاری, توسعه, فقر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043608,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and سیدحسینی, سیدمحمد and نریمانی زمان آبادی, سیدمهدی},
title = {سرمایه گذاری از طریق تاسیس نهاد وقف پول},
journal = {آموزه های فقه مدنی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {8},
month = {February},
issn = {2251-936X},
pages = {75--100},
numpages = {25},
keywords = {وقف، وقف پول، سرمایه گذاری، توسعه، فقر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سرمایه گذاری از طریق تاسیس نهاد وقف پول
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A سیدحسینی, سیدمحمد
%A نریمانی زمان آبادی, سیدمهدی
%J آموزه های فقه مدنی
%@ 2251-936X
%D 2014

[Download]