دوازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2014-08-25

عنوان : ( برآورد پارامترهای مدل رگرسیونی به کمک آنتروپی ماکسیمم تعمیم یافته برای داده های استیلن )

نویسندگان: منیژه صانعی طبس , غلامرضا محتشمی برزادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از شرایط لازم و ضروری برای مدل رگرسیون چندگانه عدم وجود هم خطی است. وجود هم خطی بالا باعث می شود پیشگو های با هم بستگی بالا داشته باشیم که در این صورت برآوردگرهای حداقل مربعات به خوبی برآورد نمی شوندو به دلیل بزرگی واریانس، این برآوردگرها دقت خیلی کمی دارند. راهکارهای متعددی در هنگام برخورد با یک چنین مشکلاتی در رگرسیون مطرح شده است. گلان وهمکاران (1392) برآوردگرهای آنتروپی ماکسیمم تعمیم یافته را معرفی نمودند. در اینجا برای یک مجموعه داده که از هم خطی بالایی برخوردار هستند هر دو نوع برآوردگر حداقل مربعات و آنتروپی ماکسیمم تعمیم یافته را محاسبه و به مقایسه آنها می پردازیم.

کلمات کلیدی

, برآوردگر آنتروپی ماکسیمم تعمیم یافته, رگرسیون, برآوردگر حداقل مربعات, مدل های خطی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043633,
author = {صانعی طبس, منیژه and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {برآورد پارامترهای مدل رگرسیونی به کمک آنتروپی ماکسیمم تعمیم یافته برای داده های استیلن},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2014},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {برآوردگر آنتروپی ماکسیمم تعمیم یافته، رگرسیون، برآوردگر حداقل مربعات، مدل های خطی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد پارامترهای مدل رگرسیونی به کمک آنتروپی ماکسیمم تعمیم یافته برای داده های استیلن
%A صانعی طبس, منیژه
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J دوازدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2014

[Download]