پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning, دوره (3), شماره (5), سال (2014-4) , صفحات (13-28)

عنوان : ( اولویت بندی سطح کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: روستاهای با پتانسیل گردشگری روددره ای استان تهران)؛ )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , عبدالرضا رکن الدین افتخاری , مهدی پورطاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کشور ما کارآفرینی پدید به ویژه در مناطق روستایی با جاذبه های طبیعی و حفاظت شده به ویژه در مناطق پیرامونی نقاط شهری بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته و در روستاهای پیرامون کلانشهر تهران بیش از پیش نمود عینی یافته و کسب و کارهایی شکل گرفته است. لذا هدف اساسی شناخت تفاوتهای هدف: هدف اساسی از انجام تحقیق حاضر، شناخت تفاوت های کارآفرینی اکوتوریستی دربین روستاهای منطقه و اولویت بندی روستاهای با پتانسیل گردشگری روددره ای به لحاظ سطح کارآفرینی اکوتوریستی و تحلیل فضایی آن ها است. روش: از روش شناسی توصیفی و تحلیلی با به کارگیری داده های پرسشنامه ای درقالب نظرات خبرگان و صاحبان کسب وکارها، آزمون T، تکنیک توان رتبه ای، TOPSIS و درنهایت، Arc GIS برای تحلیل فضایی استفاده شده است. یافته‌ها: یافته ها نشان می دهد که ازنظر صاحبان کسب وکارها، روستاهای موردمطالعه در سطح منطقه با یکدیگر تفاوتی درزمینة کارآفرینی اکوتوریستی ندارند. همچنین، نتایج حاصل از پیاده سازی تکنیک TOPSIS نیز گویای امتیازات دقیق روستاها و مسیرها به لحاظ کارآفرینی اکوتوریستی با یکدیگر است که پراکندگی رتبه ها بین روستاهای دو گروه حفاظت شده و حفاظت نشده تأییدکنندة نتیجة آزمون T می باشد. محدودیت‌ها/ راهبردها: در منطقة موردمطالعه، هنوز به اکوتوریسم و اقتصاد اکوتوریستی به مفهوم واقعی آن که در تعاریف و ادبیات نظری به آن اشاره شده، توجه نشده است. به عبارت دیگر، با توجه به این مفهوم که مناطق حفاظت شده در دنیا به عنوان پایه ای برای توسعة اکوتوریسم و فعالیت های اقتصادی ناشی از آن هستند، در منطقة موردمطالعه موردتوجه قرار نگرفته اند و شیوه های اقتصادی و کسب وکارها ازنظر نوع و کیفیت با کسب وکارهای موجود در روستاهای خارج از مناطق حفاظت شده تفاوت چندانی ندارند؛ بنابراین، در تحقیقات بعدی می توان بر اقتصاد گردشگری به ویژه اکوتوریسم تأکید داشت. راهکارهای عملی: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت روستاهایی که در مسیرهای شلوغ و با مقاصد دوم گردشگری قرار دارند، بیشترین سهم را دربین کل عوامل مؤثر در توسعة کارآفرینی اکوتوریستی نسبت به سایر روستاها دارند. اصالت و ارزش: این مطالعه به دلیل پرداختن به مسئلة میان رشته ای کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی، جدید است و محققان برنامه ریزی روستایی، توسعة گردشگری و کارآفرینی می توانند از یافته های آن استفاده کنند.

کلمات کلیدی

, اکوتوریسم, کارآفرینی پایدار, کارآفرینی اکوتوریستی, گردشگری روددره ای, MCDM, روستاهای استان تهران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043650,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and عبدالرضا رکن الدین افتخاری and مهدی پورطاهری},
title = {اولویت بندی سطح کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: روستاهای با پتانسیل گردشگری روددره ای استان تهران)؛},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning},
year = {2014},
volume = {3},
number = {5},
month = {April},
issn = {2322-2514},
pages = {13--28},
numpages = {15},
keywords = {اکوتوریسم، کارآفرینی پایدار، کارآفرینی اکوتوریستی، گردشگری روددره ای، MCDM، روستاهای استان تهران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولویت بندی سطح کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: روستاهای با پتانسیل گردشگری روددره ای استان تهران)؛
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A عبدالرضا رکن الدین افتخاری
%A مهدی پورطاهری
%J پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning
%@ 2322-2514
%D 2014

[Download]