برنامه‌ ریزی فضایی, دوره (4), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (103-126)

عنوان : ( سنجش و ارزیابی پایداری مقصدهای گردشگری روستایی از دیدگاه اجتماعات محلی مطالعه موردی: دهستان درب گنبد- شهرستان کوهدشت )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , احمد رومیانی , نسرین جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه گردشگری روستایی از بخش‌های مهم در فعالیت‌ها‌ی اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی اجتماعات انسانی بشمار می‌رود که دارای تاثیرگذاریهای مثبت و منفی بر روی محیط زندگی انسانی بوده و به لحاظ تاثیرگذاری بر دستیابی به توسعه پایدار قابل ارزیابی است. بر این اساس هدف از این پژوهش بررسی سنجش سطح توسعه پایدار روستاهای مقصد گردشگری از دیدگاه اجتماعات محلی مطالعه در دهستان درب گنبد(شهرستان کوهدشت) می باشد. نوع تحقیق کاربری، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی می‌باشد و برای گرد‌آوری داده‌ها از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی با بکارگیری پرسشنامه استفاده شده است. برای تجریه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی(t‌ تک نمونه‌ای، رگرسیون چند ‌متغیره و تحلیل مسیر) بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق 3751نفر جمعیت در روستاها محاسبه شده است که با خطای 05/0 تعداد نمونه آن 154 پرسشنامه طراحی گردیده و بین مردم روستاها به صورت تصادفی توزیع گردد است. نتایج یافته‌های این پژوهش نشان داد که تغییرات صورت گرفته از دیدگاه پاسخگویان در سطح 05/0 معناداری بوده و براساس طیف لیکرت در همه مولفه‌ها بالاتر از حد مطلوبیت عددی مورد آزمون (3) ارزیابی شده است و رابطه مثبتی و معناداری بین ابعاد (اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی)‌، وجود داشته است به طوری که آزمون‌های بکار گرفته شده نشان می‌دهد در مجموع، بیشترین اثرات در ابعاد اقتصادی و کمترین اثرات را در ابعاد زیست محیطی در مناطق روستاهای نمونه به دنبال داشته است. همچنین برای اولویت‌بندی روستاها با استفاده از مدل وایکور در منطقه به لحاظ سطح پایداری نیز نشان داد که روستایی درب گنبد با امتیاز (11/0)بیشترین رتبه و روستایی باغله سفلی(87/0) کمترین رتبه را به خود اختصاص داده اند.

کلمات کلیدی

, گردشگری, اثرات گردشگری, توسعه پایدار روستایی, درب گنبد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043653,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and رومیانی, احمد and نسرین جعفری},
title = {سنجش و ارزیابی پایداری مقصدهای گردشگری روستایی از دیدگاه اجتماعات محلی مطالعه موردی: دهستان درب گنبد- شهرستان کوهدشت},
journal = {برنامه‌ ریزی فضایی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-7485},
pages = {103--126},
numpages = {23},
keywords = {گردشگری، اثرات گردشگری، توسعه پایدار روستایی، درب گنبد،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش و ارزیابی پایداری مقصدهای گردشگری روستایی از دیدگاه اجتماعات محلی مطالعه موردی: دهستان درب گنبد- شهرستان کوهدشت
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A رومیانی, احمد
%A نسرین جعفری
%J برنامه‌ ریزی فضایی
%@ 2228-7485
%D 2014

[Download]