جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (12), شماره (22), سال (2014-6) , صفحات (83-105)

عنوان : ( تبیین نابرابری فضایی سطح سلامت با استفاده از مدل تصمیم گیری Electre )

نویسندگان: حسنعلی فرجی سبکبار , نرگس وزین , حمداله سجاسی قیداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعادل فضایی در برخورداری از سلامت، یکی از اصول زمینهساز تحقق عدالت و پایداری اجتماعی است و در این راستا شناخت فضایی نسبت به نابرابری بهداشت و سلامت در سطح استان کمک شایانی را برای برنامه‌ریزان جهت تصمیم‌گیری برای کاهش شکاف‌ فراهم می‌سازد. لذا در تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با هدف تبیین نابرابری فضایی سلامت، به سنجش سطح سلامت شهروندان در شهرستان‌های استان خراسان رضوی پرداخته شد. برای تحلیل وضعیت سلامت در استان و رتبه بندی شهرستانها از تکنیک Electre استفاده شد. از جمله ورودی های مدل الکتره علاوه بر ارزش کمی معیارها، وزن معیارها است که در تحقیق حاضر بر اساس مدل ANP تعیین شد. وزن شاخص‌های پیشنهادی نیز توسط 13 نفر از کارشناسان مرتبط تعیین شد. روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و بر پایه داده‌های خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سالنامه‌های آماری و سازمان بهداشت و علوم پزشکی استان در سالهای 1383 تا 1387 است. نتایج نشان می‌دهد نابرابری فضایی در بعد سلامت در سطح استان بالا بوده و شهرستان‌های استان از نظر برخورداری از خدمات بهداشتی- درمانی در وضعیت نابرابری قرار دارند، بطوری که 19 شهرستان استان از بعد مقوله سلامت در 11 طبقه قرار گرفته‌اند و دو شهرستان سبزوار و کاشمر با رتبه یک و شهرستان مشهد با رتبه 2 از وضعیت سلامت مطلوبی برخوردارند و دو شهرستان خلیل آباد و مه ولات با رتبه یازدهم در پایین‌ترین سطح سلامت قرار دارند.

کلمات کلیدی

, سلامت, مدل Electre, مدل وزندهی ANP, نابرابری فضایی, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043656,
author = {حسنعلی فرجی سبکبار and نرگس وزین and سجاسی قیداری, حمداله},
title = {تبیین نابرابری فضایی سطح سلامت با استفاده از مدل تصمیم گیری Electre},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2014},
volume = {12},
number = {22},
month = {June},
issn = {2008-1391},
pages = {83--105},
numpages = {22},
keywords = {سلامت، مدل Electre، مدل وزندهی ANP، نابرابری فضایی، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین نابرابری فضایی سطح سلامت با استفاده از مدل تصمیم گیری Electre
%A حسنعلی فرجی سبکبار
%A نرگس وزین
%A سجاسی قیداری, حمداله
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2014

[Download]