اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب , 2014-03-05

عنوان : ( مقایسه عملکرد هیدرولیکی روزنه های مربعی و مثلثی در جریان متغیر مکانی با کاهش دبی )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روزنه های جانبی عمدتا در شبکه های انتقال آب برای انحراف آب از کانال اصلی و تنظیم میزان دبی عبوری برای آبیاری اراضی کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق خصوصیات هیدرولیکی جریان در روزنه های جانبی مربعی و مثلثی در کانال مستطیلی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه روابط ارائه شده توسط اجمل الامین و همکاران )2011و2012 (اصلاح شده که موجب افزایش عملکرد این روابط شده است .برای تخمین دبی عبوری از این سازه نیاز به تعیین ضریب شدت جریان آن است که به صورت تجربی به دست می آید. ضریب آبگذری اساسا وابسته به عدد فرود در کانال اصلی، ابعاد هندسی روزنه و عمق آب درکانال اصلی می باشد. برای روزنه مربعی این روابط دارای میانگین خطای مطلق برابر با 3.72 درصد و RMSE آن برابر با 2.96 درصد می باشد و همچنین برای روزنه مثلثی دارای میانگین خطای مطلق برابر با 1.43و 1.15درصد و نیز RMSE آن برابر با 0.89و 0.9 درصد می باشد همچنین میزان ضریب آبگذری روزنه جانبی مربعی و مثلثی در کانال مستطیلی وابسته به تغییرات عمق در کانال اصلی و نیز میزان تلاطم جریان در کانال اصلی بدست آمد طوریکه با افزایش عدد فرود ضریب آبگذری کاهش می یابد. این نتایج نشان داد معادلات ارائه شده تخمین مناسبی از میزان دبی عبوری از این سازه هیدرولیکی را ارائه می دهد.

کلمات کلیدی

, روزنه مربعی, روزنه ی مثلثی , جریان متغیر مکانی, ضریب آبگذری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043674,
author = {خداشناس, سعیدرضا},
title = {مقایسه عملکرد هیدرولیکی روزنه های مربعی و مثلثی در جریان متغیر مکانی با کاهش دبی},
booktitle = {اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {روزنه مربعی،روزنه ی مثلثی ، جریان متغیر مکانی، ضریب آبگذری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه عملکرد هیدرولیکی روزنه های مربعی و مثلثی در جریان متغیر مکانی با کاهش دبی
%A خداشناس, سعیدرضا
%J اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب
%D 2014

[Download]