اقتصاد پولی، مالی, دوره (21), شماره (8), سال (2015-3) , صفحات (175-201)

عنوان : ( بررسی اهمیت استفاده از صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکتها )

نویسندگان: محمدجواد ساعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , سید ناصر موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با استفاده از اطلاعات 1603 مشاهده، دردوره 1380تا 1387،به بررسی معنی‌داری تفاوت مبلغ ارائه اولیه و تجدیدارائه اقلام سود و زیان وسود (زیان) انباشته و همچنین اهمیت استفاده از اطلاعات مالی تجدیدارائه شده در مدل‌های تصمیم‌گیری پرداخته شده ودر این راستا، بررسی پژوهش حاضر به مدل پیش‌بینی سود اسلوان و مدل رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس تصمیم‌گیری چند شاخصه محدود گردیده است. با بررسی انجام شده روی 70% از جامعه مورد بررسی و بر اساس یافته‌های آزمون‌تیانجام شدهمشخص می‌شود، تفاوت معنی‌داری بین ارقام اولیه و تجدیدارائه شده وجود داشته؛ و توان مدل اسلوان در پیش‌بینی سود عملیاتی با استفاده از اطلاعات تجدیدارائه شده به‌طور معنی‌داری افزایش؛و خطای رتبه‌بندی براساس مدل ترکیبیGRA & Shannon entropy کاهش می‌یابد.این یافته می‌تواند به عنوان توان پیش‌بینی بالاتر اطلاعات تجدیدارائه شده در پیش‌بینی سود عملیاتی تفسیر شود. نتایج تحقیق خاطر نشان می‌سازد که استفاده‌کنندگان صورتهای مالی و محققان بهتر است از مبالغ تجدید ارائه شده استفاده نموده، و پیشنهاد شده می‌شود که بانک‌های اطلاعاتی موجود نیز نسبت به ارائه این گونه اطلاعات اقدام نمایند.

کلمات کلیدی

, صورت‌های مالی تجدیدارائه‌شده, مدل پیش‌بینی سود اسلوان, تصمیم‌گیری چند شاخصه, آنتروپی‌شانون, GRA, , تعدیلات سنواتی, بورس اوراق بهادار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043682,
author = {ساعی, محمدجواد and باقرپور ولاشانی, محمدعلی and موسوی بایگی, سید ناصر},
title = {بررسی اهمیت استفاده از صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکتها},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2015},
volume = {21},
number = {8},
month = {March},
issn = {2251-8452},
pages = {175--201},
numpages = {26},
keywords = {صورت‌های مالی تجدیدارائه‌شده، مدل پیش‌بینی سود اسلوان، تصمیم‌گیری چند شاخصه،آنتروپی‌شانون، GRA، ، تعدیلات سنواتی، بورس اوراق بهادار تهران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اهمیت استفاده از صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکتها
%A ساعی, محمدجواد
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A موسوی بایگی, سید ناصر
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2015

[Download]