همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران , 2014-10-15

عنوان : ( ارزیابی عملکرد جو و ماشک ل خوشه ای و نسبت برابری زمین تحت تدثیر نسبتهای کشت مخلوط )

نویسندگان: محمدحسن هاتفی فرجیان , قربانعلی اسدی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر نسبتهای کشت مخلوط درهم بر عملکرد علوفه، بیولوژیکی و دانه جو و ماشک گل خوشهای و نسبت برابری زمین، آزمایشی به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه % 1391 به اجرا در آمد. نسبتهای کشت مخلوط درهم شامل 75 % ماشک+ 25 % جو، 50 - فردوسی مشهد در سال زراعی 92 ماشک+ 50 % جو، 25 % ماشک+ 75 % جو و کشت خالص دو گونه به عنوان تیمار مدنظر قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عملکرد علوفه خشک، بیولوژیکی و دانه ماشک گل خوشهای به طور معنیداری تحت تأثیر نسبتهای کشت مخلوط درهم با بالاترین مقادیر عملکرد بیولوژیکی، دانه و علوفه خشک ماشک گل خوشهای به ترتیب برابر با .(p≤0/ جو قرار گرفت ( 01 810 کیلوگرم در هکتار برای کشت خالص حاصل گردید. عملکرد بیولوژیکی و دانه جو به طور معنیداری / 495/6 و 0 ،927/5 با افزایش درصد حضور جو در کشت .(p≤0/ تحت تأثیر نسبتهای کشت مخلوط درهم با ماشک گل خوشهای قرار گرفت ( 01 مخلوط درهم به 100 درصد در کشت خالص عملکرد بیولوژیکی و دانه به ترتیب برابر با 54 و 46 درصد کاهش یافت. بالاترین 1 برای / 1 و 20 / نسبت برابری زمین در بین نسبتهای کشت مخلوط بر اساس عملکرد بیولوژیکی و دانه به ترتیب برابر با 21  نسبت درهم 50 % ماشک+ 50 % جو مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, تثبیت بیولوژیکی نیتروژن, عملکرد علوفه, کشاورزی پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043686,
author = {هاتفی فرجیان, محمدحسن and اسدی, قربانعلی and خرم دل, سرور},
title = {ارزیابی عملکرد جو و ماشک ل خوشه ای و نسبت برابری زمین تحت تدثیر نسبتهای کشت مخلوط},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، عملکرد علوفه، کشاورزی پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد جو و ماشک ل خوشه ای و نسبت برابری زمین تحت تدثیر نسبتهای کشت مخلوط
%A هاتفی فرجیان, محمدحسن
%A اسدی, قربانعلی
%A خرم دل, سرور
%J همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
%D 2014

[Download]