پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (55), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (89-103)

عنوان : ( بررسی مکانیسم تشکیل گلاکونی های قاعده سازند گورپی در شمال شرق گچساران (تاقدیس آنه) )

نویسندگان: محمود شرفی , سمیه اکبری , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مکانیسم تشکیل گلاکونی های قاعده سازند گورپی در شمال شرق گچساران (تاقدیس آنه)

کلمات کلیدی

بررسی مکانیسم تشکیل گلاکونی های قاعده سازند گورپی در شمال شرق گچساران (تاقدیس آنه)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043688,
author = {شرفی, محمود and سمیه اکبری and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {بررسی مکانیسم تشکیل گلاکونی های قاعده سازند گورپی در شمال شرق گچساران (تاقدیس آنه)},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2014},
volume = {55},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-8788},
pages = {89--103},
numpages = {14},
keywords = {بررسی مکانیسم تشکیل گلاکونی های قاعده سازند گورپی در شمال شرق گچساران (تاقدیس آنه)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مکانیسم تشکیل گلاکونی های قاعده سازند گورپی در شمال شرق گچساران (تاقدیس آنه)
%A شرفی, محمود
%A سمیه اکبری
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2014

[Download]