مدیریت بحران, دوره (3), شماره (2), سال (2015-2) , صفحات (37-44)

عنوان : ( بررسی رابطه زیست پذیری سکونتگاههای روستایی بر تاب آوری روستاییان در برابر مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی دهستان مراوه تپه و پالیزان )

نویسندگان: طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مخاطرات و پیامدهای آن سبب بروز آسیب های زیست محیطی، ایجاد هزینه های کلان در بعد فردی تا فراملی، نا آرامی های اجتماعی و شکست ساختارهای کالبدی سکونتگاهها می شوند. می توان این تاثیرات را در مجموع ناپایداری ابعاد مختلف زیست پذیری یک سکونتگاه روستایی عنوان کرد که در میزان و نحوه تحمل پذیری و برگشت به شرایط اولیه اجتماعات انسانی اثرات خواهد داشت. به همین دلیل امروزه تاب آوری، بعنوان یکی از سنجه های موثر در فرایند مدیریت مخاطرات، رویکردی اجتماع محور بمنظور ارتقاء آمادگی اجتماعات روستایی در برابر ناپایداری های ناشی از مخاطرات و با هدف زیست پذیرتر کردن سکونتگاه های روستایی می باشد. در این مطالعه سعی شده تا با سنجش سطح زیست پذیری سکونتگاههای روستایی رابطه آن با تاب آوری روستاییان مورد بررسی قرار گیرد. لذا، بعد از مطالعه ادبیات نظری و استخراج شاخص های مربوط به تاب آوری و زیست پذیری سکونتگاههای روستایی سعی شد تا از طریق تدوین پرسشنامه و تکمیل آن در روستاهای تحت تاثیر مخاطره سیل در رودخانه اترک، ارتباط این دو فاکتور با یکدیگر از طریق همبستگی و مدل تصمیم گیری چندشاخصه پرومتی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی ها بیانگر این است که به لحاظ زیست پذیری روستاهای قازان قیه، فرق سرپائین و قره گل غربی به ترتیب با امتیاز نهایی فی(φ) 1، 92/0 و 84/0 نسبت به سایر روستاهای مورد مطالعه دارای بالاترین امتیاز می باشند. همچنین نتایج نشان داد که به لحاظ تاب آوری نیز بالاترین رتبه متعلق به روستایی قازان قیه با امتیاز برابرا با 1 می باشد. همچنین مقایسه امتیازهای سطح زیست پذیری با تاب آوری نشان داد که با افزایش زیست پذیر بودن سکونتگاههای روستایی میزان تاب آوری اجتماعات نیز ارتقاء می یابد.

کلمات کلیدی

, تاب آوری, زیست پذیری, نواحی روستایی, رودخانه اترک, دهستان مراوه تپه و پالیزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043690,
author = {صادقلو, طاهره and سجاسی قیداری, حمداله},
title = {بررسی رابطه زیست پذیری سکونتگاههای روستایی بر تاب آوری روستاییان در برابر مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی دهستان مراوه تپه و پالیزان},
journal = {مدیریت بحران},
year = {2015},
volume = {3},
number = {2},
month = {February},
issn = {2345-3915},
pages = {37--44},
numpages = {7},
keywords = {تاب آوری، زیست پذیری، نواحی روستایی، رودخانه اترک، دهستان مراوه تپه و پالیزان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه زیست پذیری سکونتگاههای روستایی بر تاب آوری روستاییان در برابر مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی دهستان مراوه تپه و پالیزان
%A صادقلو, طاهره
%A سجاسی قیداری, حمداله
%J مدیریت بحران
%@ 2345-3915
%D 2015

[Download]