همایش علوم جغرافیایی ایران: جغرافیا و توسعه , 2014-04-21

عنوان : ( ارزیابی آثار پروژه های مهندسی در پایداری سیستم های روستایی (با تاکید بر صنایع معدنی- استخراجی) )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه پیشرفت در پروژه های صنعتی علاوه بر تامین بخشی از نیازهای انسانی، سبب بروز ناپایداریها و مشکلات فراوانی برای ساکنان مجاور شده است. در این میان رهیافتهای صنعتی سازی روستاها نظیر صنایع استخراجی و معدنی یکی از مهمترین پروژه های مهندسی در فضاهای سکونتگاهی روستایی می باشند که در کنار آثار مثبت، سبب بروز مشکلات متعددی در سیستم روستاها شده است. لذا این مقاله با روش شناسی اسنادی- کتابخانه ای از طریق تحلیل داده های پرسشنامه، با استفاده از SPSS و تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره(MCDM) در منطقه روستایی زنجان به دنبال تعیین مهمترین ابعاد اثرگذاری راه اندازی کارخانه بر سیستمهای روستایی می باشد که نتایج بیانگر تاثیرگذاری بالا و مثبت در ابعاد اقتصادی بوده اما در بعد سیستم زیست محیطی اثرات منفی می باشد. گام بعد، اولویت بندی5 روستای مورد مطالعه براساس میزان تاثیرگذاری مثبت در ابعاد مختلف پایداری است که روستای خمارک بیشترین تاثیر را از راه اندازی کارخانه پذیرفته است.

کلمات کلیدی

, ارزیابی سیستمها, پروژه های مهندسی, مناطق روستایی, صنایع معدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043694,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and صادقلو, طاهره},
title = {ارزیابی آثار پروژه های مهندسی در پایداری سیستم های روستایی (با تاکید بر صنایع معدنی- استخراجی)},
booktitle = {همایش علوم جغرافیایی ایران: جغرافیا و توسعه},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی سیستمها، پروژه های مهندسی، مناطق روستایی، صنایع معدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی آثار پروژه های مهندسی در پایداری سیستم های روستایی (با تاکید بر صنایع معدنی- استخراجی)
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A صادقلو, طاهره
%J همایش علوم جغرافیایی ایران: جغرافیا و توسعه
%D 2014

[Download]